สวัสดิการบุคลากร

การรักษา กรณีประสบอุบัติเหตุ
     บุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุ สามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุวงเงิน 40,000 บาท/ครั้ง โดยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย มีดังนี้
     1. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
     2. โรงพยาบาลปทุมเวช
     3. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รังสิต
     และโรงพยาบาลอื่นๆ สามารถค้นหาได้ ตามลิ้งค์ที่อยู่นี้
https://www.muangthaiinsurance.com/…/ServiceSearchHospital

     หากบุคลากรท่านใด ไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด สามารถสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วทำเรื่องเบิกเงินคืน โดยนำใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ฉบับตัวจริง ยื่นที่สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ อาคาร 12/1 (อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 ) ชั้น 2

ค่ารักษาทางทันตกรรม
     บุคลากร คู่สมรส และบุตร สามารถเบิกค่ารักษาตามสิทธิสวัสดิการที่ได้รับ เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
     – ขูดหินปูน
     – อุดฟัน
     – ถอนฟัน
     – ผ่าฟันคุด
     – รักษารากฟัน
     – เหงือกอักเสบ

สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร  มีรายละเอียดดังนี้
     1. เบิกได้ไม่เกิน ภาคเรียนละ 4,500 บาท (2 ภาคเรียน/ปี)
     2. บุตรกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.1 – ม.6 หรือ ปวช.
     3. เบิกได้เฉพาะ บุตรคนที่ 1 และบุตรคนที่ 2
     4. ยื่นเบิกโดยใช้ ใบเสร็จ และใบรายการที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
     5. สำเนาใบสูติบัตรของบุตร ยื่นเฉพาะการเบิกครั้งแรก
     6. บุตรของบุคลากร ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิต เบิกได้เฉพาะค่าหน่วยกิต ร้อยละ 50 ในแต่ละภาคเรียน

รายการที่เบิกได้มีดังนี้
     – ค่าบำรุงการศึกษา
     – ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
     – ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
     – ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ช่องทางตรวจสอบสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล