• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

เเบบรายงานภาระงานสอนอาจารย์ประจำ

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/Teaching-Workload-2022.xlsx

ใบเบิกภาระงานสอนเกินอาจารย์ประจำในส่วนของโครงงาน/ปริญญานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/Workload-Form-2022.xlsx

 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่อง การคิดภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน จึงขอความร่วมมือ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ส่งเอกสารประจำภาคการศึกษา S/2564 และ 1/2564 ตามแบบฟอร์มของสำนักงานบุคคล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การกำหนดภาระงาน การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาโท และดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียดคลิก
https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/Revised-version-2020.pdf

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในขณะที่ยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัส COVID-19  มหาวิทยาลัยรังสิต จึงกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ของคณะ วิชา ดังต่อไปนี้
https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/Announcement-of-teaching-in-semester-2-2020.pdf

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งหมด และให้ใช้ประกาศเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและการลาศึกษาของบุคลากร  พ.ศ. 2563  แทน ดังนี้

ขอความร่วมมือจาก วิทยาลัย คณะ และสถาบัน ส่งเอกสารกำหนดภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และ 2/2563 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ มายังสำนักงานบุคคล ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564
สามารถ download เอกสาร ได้ที่ลิ้งค์นี้
https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2020/11/Workload-Form-2020.xls

เข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ

ติดต่อเรา

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก 
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ (Tel) : 02-791-5641
โทรสาร (Fax) : 02-791-5630

อีเมล

E-mail : hr.rsu@rsu.ac.th