ร่วมงานกับ ม.รังสิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ใจรักการให้บริการ บุคลิกดี พูดจาไพเราะ สดใส เข้าใจวัยรุ่น
– มีความตั้งใจ รับผิดชอบงาน มีสมรรถนะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
– มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน)
– มีทักษะพื้นฐานด้าน IT การใช้โปรแกรมพื้นฐานในสำนักงาน MS Office, Graphic การทำสื่อพื้นฐาน และการใช้งาน Social Media ต่างๆ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632, 5634, 5639

Update : 14 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะการประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน
– คัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลสวัสดิการและเงินเดือนให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ประสานงานกับบุคลากรชาวต่างชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632, 5634, 5639

Update : 4 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50

3. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”


สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update :  7 พฤษภาคม 2565

มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ภาษา c#.net MySQL และอื่นๆ ตามระบบ

3. มีความรู้ ในการเขียนภาษา HTML & CSS เป็นอย่างดี

4. ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

5. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์


6. มีความรู้เกี่ยวกับ Setup windows Server และ Lan/Network เบื้องต้น


ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่  khunkam.p@rsu.ac.th และ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์  – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร” โทรศัพท์ : 02-791-5634

Update : 4 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. มีทักษะด้านงานช่าง
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุขภาพแข็งแรง สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และนักศึกษาได้ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีกิริยามารยาทดี สุภาพเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 4 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หรือคุณวุฒิเทียบเท่าที่สภาวิศวกรรับรอง) หรือ
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า และการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์
 • ถ้ามีบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการภายใน ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และมีใบ กว. (เครื่องกล) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนด

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งประวัติการสมัครงาน มาที่อีเมล hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ฯ – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 4 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineer) อายุไม่เกิน 45 ปี

2)  ภาษาอังกฤษดี สามารถสอนได้ทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ

3) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามี
     3.1 ประสบการณ์การสอนด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมวัสดุ หรือประสบการณ์ด้านการทำงานออกแบบโครงสร้าง
     3.2 ประสบการณ์ / ความรู้ทางด้าน AutoCAD , การใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง
     3.3 ประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิจัย  

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

Update : 4 พฤษภาคม 2565

1)  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์

2)  เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

3)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4)  หากมีผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 4 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย 
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 3. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนในระดับดี  (HSK ระดับ 5 ขึ้นไป)
 4. สามารถทำงานนอกเวลาได้
 5. สามารถทำงานข้ามวัฒนธรรมได้
 6. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 7. มีใจรักงานบริการ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5639

Update : 30 มีนาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาโภชนาการศาสตร์ 
  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร
 2. มีความรู้ และมีฝีมือด้านการทำอาหารไทย หรือ อาหารตะวันตกเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดการสอนและสาธิตการประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี 
 3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนทำอาหาร หรือการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นวิทยากรพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี โดยแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ


ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต

หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร –  ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5634

Update : 30 มีนาคม 2565

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมบริหาร
  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นวิทยากรพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 ผลงาน (อายุผลงานไม่เกิน 5 ปี) โดยผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsolf Office ได้เป็นอย่างดี 
 5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี โดยมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ –  ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5634

Update : 14 มีนาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร และสามารถทำงานล่าวงเวลาได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และคนอื่นๆ
 5. หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5634  

Update : 25 มีนาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ (International Studies)โลกคดีศึกษา (Global Studies) การเมืองโลก (Global Politics) เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ

2.ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)

              TOEFL (Paper)    คะแนนขั้นต่ำ        590
              TOEFL (CBT)       คะแนนขั้นต่ำ        242
              TOEFL (iBT)        คะแนนขั้นต่ำ           92                        
              IELTS                    คะแนนขั้นต่ำ          7.0
              CU-TEP                คะแนนขั้นต่ำ          90                        
              TOEIC                   คะแนนขั้นต่ำ          800

ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติอื่นๆ

1. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
2.เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานส่วนรวม อีกทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานบริหารภายในคณะและงานส่วนกลางอื่นๆ
3.เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 9 มีนาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี 
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3.  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 4. สามารถจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆได้
 5. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Word, MS Excel, MS Power Point ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ โปรแกรมทำกราฟฟิก ได้เป็นอย่างดี Adobe Photoshop, illustrator, Premire Pro
 7. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีทัศนคติดี ทุ่มเท เสียสละ
 8. หากมีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและกิจการนักศึกษา รวมถึงหากมีทักษะด้านการให้คำปรึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันการบิน – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 9 มีนาคม 2565

1. เพศชาย/หญิง

2. หากผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่  hr.rsu@rsu.ac.th

โทรศัพท์ : 02-791-5632

Update : 28 มกราคม 2565

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีผลงานวิจัยด้านจุลชีววิทยา
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50
 4. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่  hr.rsu@rsu.ac.th โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาจุลชีววิทยา – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5632

Update : 18 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร :     

1.เป็นชาวต่างชาติ หรือชาวไทย ที่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่เน้นทางด้าน Healthcare Information System มีประสบการณ์ หรือทำงานด้านวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพแบบอัฉริยะหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ หรือ

3. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีประสบการณ์หรือทำงานวิจัยที่เน้นทางด้าน Healthcare Information System มีประสบการณ์หรือทำงานวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพแบบอัฉริยะหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์

4. มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยผ่านการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการจัดตั้งขึ้น

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่  hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5632

Update : 14 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านสื่อสารการแสดง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคนิคประกอบการแสดง เช่น งานแสง เสียง ฉาก
3. มีความสามารถในการสอน หรือถ่ายทอดความรู้และแนะนะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิคประกอบการแสดง
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 10 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

2. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาภาษาเกาหลี เกาหลีศึกษา การสอนภาษาเกาหลี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK 5 ขึ้นไป

4. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามี

 • ประสบการณ์การสอนในรายวิชาภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
 • ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1 ชิ้นในรอบ 5 ปี
  (B.E.2561-2565/B.C.2018-2022) โดยผลทางวิชาการนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อสําเร็จการศึกษา
 • ประสบการณ์การติดต่อสื่อสารภาษาเกาหลีกับหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 •  มีตําแหน่งวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

5. มีความเป็นครู มีทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) และสามารถทํางานเป็นทีมได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : korean.department@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5639

Update : 9 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติ มีดังนี้

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์

2) เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

3) หากมีประสบการณ์การสอน การทำวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ หรืองานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางรัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นต้นจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน เพื่อการดำเนินการอื่นประกอบการพิจารณาต่อไป

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th

โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 9 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก (พูด ฟัง อ่าน เขียน)
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
6. มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1.สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
2.สามารถดำเนินการจัดประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย โดยนัดประชุม ติดต่อประสานงาน กับคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
3.สามารถทำสรุปรายงานการประชุมและนำเสนอต่อผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
4.สามารถอ่านเอกสาร คัดกรอง รวมถึงร่างหนังสือ บันทึกข้อความ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ดำเนินการติดต่อประสานงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5633, 5643

Update : 9 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา Finance and Investment
2) มีความรู้ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์
3) สามารถสอนวิชาด้านการเงินได้หลากหลายวิชา
4) มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
5) มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
6) มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือเคยทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 28 มกราคม 2565

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติ

 1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีผลงานทางวิชาการในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
 3. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา
 5. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดการเรียนการสอนได้ดี
 6. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือ บัตรมัคคุเทศก์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สังกัดวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5641

Update : 28 มกราคม 2565

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (1 อัตรา)

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน และสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สื่อสารได้ดีในทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีผลการสอบข้อสอบมาตรฐาน ตามเกณฑ์ดังนี้ TOEFL= 600, IELTS =Level 6.5 (ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0), CEFR = C1

3. มีความเป็นครู มีทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) และสามารถทำงานเป็นทีม

4. หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    4.1 มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 3 ชิ้น ในรอบ 5 ปี (B.E.2560-2564/B.C.2017-2021) และ 1 ใน 3 ชิ้น ต้องเป็นงานวิจัย

    4.2 มีตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป

    4.3 ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

    4.4 มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานการทำวิจัยในชั้นเรียน

————————————————————————————————————————————————- 

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  (1 อัตรา)

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สื่อสารได้ดีในทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีผลการสอบข้อสอบมาตรฐาน ตามเกณฑ์ดังนี้ TOEFL= 600, IELTS =Level 6.5 (ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0), CEFR = C1

3. มีความเป็นครู มีทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) และสามารถทำงานเป็นทีม

4. หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    4.1 มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 3 ชิ้น ในรอบ 5 ปี (B.E.2560-2564/B.C.2017-2021) และ 1 ใน 3 ชิ้น ต้องเป็นงานวิจัย

    4.2 มีตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป

    4.3 ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยครูสุริยเทพ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5639

Update : 28 มกราคม 2565

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 2. สายตาดี สามารถขับรถเวลากลางคืนได้
 3. รู้จักเส้นทางในกรุงเพทและปริมณฑล
 4. สุภาพ เรียบร้อย มีวินัย ตรงต่อเวลา
 5. ไม่มีประวัติอาชญากร
 6. ไม่เสพติดสิ่งมึนเมา,บุหรี่ และสิ่งเสพติดทุกชนิด
 7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดสำนักงานอธิการบดี – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 28 มกราคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามี
       2.1 ประสบการณ์การสอนวิชาปฏิบัติในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
       2.2 ประสบการณ์ด้านการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
       2.3 มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

Update : 28 มกราคม 2565

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาเอก
 3. สามารถสอนวิชาเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค และวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
 4. มีทักษะทางด้านดิจิทัล และสื่อใหม่ๆ
 5. มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
 6. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีทัศนคติดี ทุ่มเท เสียสละ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”
โทรศัพท์ : 02-791-5637

Update : 28 มกราคม 2565

คุณสมบัติ มีดังนี้

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้และเข้าใจ Web Technology ได้ดี
4. สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ได้
5. มีความสามารถในการออกแบบ และตกแต่งภาพ
6. มีความรู้ด้านงาน IT Support

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 2. เก็บภาพในกิจกรรมที่วิทยาลัยเป็นผู้จัด และอัพโหลดลงเว็บไซต์
 3. ดูแลห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้เสมอทั้งฮาร์ดแวร์ และซฟต์แวร์
 4. เป็นผู้ให้บริการงานด้านซอฟแวร์กับบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย
 5. งานสนับสนุนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง


ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 28 มกราคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการและองค์กร
5. มีประสบการณ์ 2 ปี
6. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการด้านพยาบาล มนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบวก

รายละเอียดงาน :        
1.ดูแลงานบริการด้านสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา

2.จัดทำประวัติการเจ็บป่วย
3.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.ดูแลการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
5.จัดทำรายงานเวชสถิติ การเจ็บป่วย การใช้ยา กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ฯลฯ
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5634

Update : 28 มกราคม 2565

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับโท/เอก หรือโทควบเอก ทางการพยาบาล โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังนี้
     1) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     2) การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
     3) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
     4) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
     5) การพยาบาลอนามัยชุมชน

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

3. หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     – มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
     – มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

4. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ สามารถนิเทศงานบนหอผู้ป่วยได้

5. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

6. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะพยาบาศาสตร์ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5631

Update : 28 มกราคม 2565

ภาควิชาภาษาจีน วิทยาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้
兰实大学文学院中文系招聘 2 名教师

 • อาจารย์ผู้มีสัญชาติไทย 1 อัตรา 泰籍教师 1 名
 • อาจารย์ผู้มีสัญชาติจีน 1 อัตรา 中国籍教师 1 名

คุณสมบัติ 招聘条件

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาภาษาจีน วรรณคดีจีน การสอนภาษาจีน การแปลภาษาจีน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  获得博士学位, 毕业于中国语言学、中国文学、汉语教学专业,中文翻译或其他相关领域
 2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี   具有至少 1 年高等教育水平的教学经验

เอกสารประกอบการรับสมัคร 应聘材料

 1. สำเนาปริญญาบัตรและผลการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  硕士、博士学位证书及成绩单复印件
 1. ประวัติส่วนตัวภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ  泰文、中文和英文的个人简历
 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง 身份证或护照复印件
 1. สำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 英语语言能力测试结果复印件(如果有)
 1. สำเนาผลงานทางวิชาการ เช่น บทคัดย่อบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรือ สำเนาเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ  学术著作的副本,例如学术论文或研究论文的摘要,或研究书籍的完成副本或其他学术作品。

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงานข้างต้นทางอีเมล ถึง
“หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต”
E-mail: Natchaporn.d@rsu.ac.th

有意申请者,请将上述申请文件通过电子邮件发送至  “兰实大学文学院中文系系主任”
电子邮箱:Natchaporn.d@rsu.ac.th

หากผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ภาควิชาภาษาจีน จะดำเนินการติดต่อให้ผู้สมัครมาสอบสอนและสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป
如果通过了初步资格,中文系将联系申请人按顺序进行教学试讲和面试。

Update : 28 มกราคม 2565

มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ภาษา c#.net MySQL และอื่นๆ ตามระบบ

3. มีความรู้ ในการเขียนภาษา HTML & CSS เป็นอย่างดี

4. ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

5. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์


6. มีความรู้เกี่ยวกับ Setup windows Server และ Lan/Network เบื้องต้น


7. มีความรู้ในเรื่อง social media เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 28 มกราคม 2565

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ทำงาน
 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน แข็งแรง ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รักงานบริการ ทำงานเป็นทีม
 5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวก
 6. ไม่มีโรคประจำตัว/โรคติดต่อร้ายแรง

หน้าที่หลัก

 1. ดูแลพื้นที่ในส่วนของบริเวณหอพักและบริเวณรอบหอพักให้สะอาดเรียบร้อย
 2. ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดได้ทุกประเภท
 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 28 มกราคม 2565

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 21 ธันวาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร :     

1) เพศชาย/หญิง
2) อายุ 20-45 ปี หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
4) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได
5) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
6) มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นของเวลาที่เข้าทำงาน (ทำงานเป็นกะ)
7) ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 28 มกราคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี 
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 4. สามารถจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆได้
 5. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Word, MS Excel, MS Power Point ได้เป็นอย่างดี
 6. หากสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ โปรแกรมทำกราฟฟิก ได้เป็นอย่างดี Adobe Photoshop, illustrator, Premire Pro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีทัศนคติดี ทุ่มเท เสียสละ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5634

ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเซิร์ฟเวอร์ 
3. มีความรู้ในการใช้งานซอฟแวร์จัดการเซิร์ฟเวอร์ 
4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. สามารถทำงานนอกเวลาได้

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดาต้าเซ็นเตอร์ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย 
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับดี  
 4. มีทักษะการใช้งานด้าน Microsoft Office
 5. มีมนุษย์สมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ และใฝ่เรียนรู้
 6. สามารถปรับตัวยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์และปฏบัติงานได้หลายรูปแบบ
 7. หากมีพื้นฐานการทำงานด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สำนักงานนานาชาติ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5639

Update : 1 เมษายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย 
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 3. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 4. มีความอดทน มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. สามารถจัดการงานเอกสารได้ รับผิดชอบงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด รักในการเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติจีน – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5639

Update : 28 มกราคม 2565

อาจารย์ประจำหมวดวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. รักในงานสอน งานวิจัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวและรายงานผลการศึกษามาที่ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-791-6000 ต่อ 4877

ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติ

 1. ใจรักการบริการ บุคลิกดี พูดจาไพเราะ สดใส เข้าใจวัยรุ่น
 2. มีความตั้งใจ รับผิดชอบงาน มีสมรรถนะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
 3. มีความสาารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ)
 4. มีทักษะพื้นฐานด้าน IT การใช้โปรแกรมพื้นฐานในสำนักงาน MS Office, Graphic ทำ Media พื้นฐาน                                                    และการใช้งาน Socail Media ต่างๆ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ pimsila.s@rsu.ac.th (ชื่อเรื่อง เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานทะเบียน – ชื่อ สกุล)
โทรศัพท์ : 02-791-5641

Update : 18 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติ มีดังนี้

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ กระตือรือร้นและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกด้านเสมอ
 3. มีความรู้ในการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการ จัดทำงบประมาณโครงการ ติดตามโครงการ ประเมินโครงการ ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด และสามารถจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : pimsila.s@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานวางแผนและพัฒนา – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5641

Update : 5 มกราคม 2565

A QUALIFIED CANDIDATE MUST HAVE THE FOLLOWING

SKILLS/ABILITIES:

1. SPEAK ENGLISH AND OTHER LANGUAGE ACCEPTABLE

2. HAVE A DOCTORATE DEGREE IN BUSINESS (MARKETING OR FINANCE FIELD) OR RELATE FIELD IN INTERNATIONAL BUSINESS

3. HAVE BEEN NECESSARY EXTENSION OF RESERCH AND ABLE TO EFFECTIVELY USE ENGAGING CONTENT, PURPOSEFUL RESEARCHING AND DOING ACADEMIC POSITION TO DEVELOP OF THE TEACHING PROFESSION

4. HAVE TEACHING EXPERIENCE THAT CAN MOTIVATE AND ENABLE THE STUDENTS TO LEARN AND ACQUIRE ESSENTIAL SKILLS FOR ADVANCED STUDY

5. ABLE TO EFFECTIVELY USE ENGAGING CONTENT, PURPOSEFUL LEARNING ACTIVITIES AND INFORMATIVE ASSESSMENT TO DEVELOP LEARNERS

6. MOTIVATE TO PROPOSE AND IMPLEMENT VARIOUS ACADEMIC PROJECTS FOR THE UNIVERSITY AND WORK WELL WITH STAFF AND TEACHERS

—————————————–

Interested applicants are invited to apply in person at:
Personnel office Rangsit University, Arthit Urairat Building (Building 1), 2nd Floor, Room 204

Address 52/347 Phahonyothin Road, Lak Hok Subdistrict, Mueang Pathum Thani District Pathum Thani Province 12000

Or send your CV to email : warisa.k@rsu.ac.th
By specifying the subject “Apply for a lecturer position, International College – Name and surname of the applicant”

For more information, please call 02-791-5639


Update : 13 December 2021

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ในการเตรียมวัตถุดิบ และการจัดเก็บ การคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ
 3. มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหารตะวันตก และตะวันออก
 4. สามารถประกอบอาหารจำนวนมากได้
 5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดเตรียมการสอนได้
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

รายวิชาที่มอบหมาย

 1. การคัดสรร การเตรียมเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
 2. สต็อก ซุป ซอส สลัด และ Appetizer
 3. ศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส

หน้าที่อื่นๆ

 1. ดูแลสื่อออนไลน์ของหลักสูตร ประสานงานระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร
 2. ช่วยบริหารหน่วยงานธุรกิจดิเอเทรียม
 3. ช่วยจัดเลี้ยงและงานอื่นๆที่หลักสูตรฯได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : pimsila.s@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 7 ธันวาคม 2564

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร สามารทำงานล่วงเวลาได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆได้ง่าย
 5. หากมีประสบการณ์ในการดูแลห้องปฏิบัติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ pimsila.p@rsu.ac.th (ชื่อเรื่อง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา – ชื่อ สกุล)
โทรศัพท์ : 02-791-5641

Update : 24 พฤศจิกายน 2564

ด้วยศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งประจำสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 2 อัตรา คือ

 • หัวหน้างานฝ่ายประกันคุณภาพ       จำนวน  1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ         จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่งประจำศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี 3 อัตรา คือ

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ   จำนวน  1 อัตรา
 • นักจิตวิทยาคลินิก                     จำนวน  1 อัตรา      
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล        จำนวน  1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้
https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/Job-announcement-Nov2021.pdf

***เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18​ พฤศจิกายน 2564​ ถึง​วันที่​ 2​ ธันวาคม​ 2564​

***ปิดรับสมัคร***

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการเงินและการลงทุน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้าน Fintech หรือด้านคุณวุฒิ CISA, CFA, CFP

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50

4. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”


สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

ปิดรับสมัคร :  1 มกราคม 2565

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักในงานบริการ
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
7. หากมีความรู้ด้านเทคโนโลยี สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานงานจัดฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรตามแผนงานประจำปี
2. ประสานงาน พัฒนาระบบการจัดการความรู้ตามแผนมหาวิทยาลัย (Knowledge Management System)
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ภาพนิ่ง/คลิป) การให้ความรู้ต่างๆกับบุคลากร
4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาบุคคล – ชื่อและนามสกุล ผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5634

ปิดรับสมัคร : 28 มกราคม 2565

มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ทางด้านภาพยนตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์

2. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
– TOEFL ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน (Paper-Based) หรือ 170 คะแนน (Computer-Based) หรือ 60 คะแนน (Internet-based)
หรือ
– IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
หรือ
– คะแนนวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอื่นๆที่เทียบเท่า

3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านภาพยนตร์ หรือเกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 28 มกราคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4.
หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลนักศึกษาต่างชาติของวิทยาลัยการออกแบบ
2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด ของวิทยาลัย
การออกแบบ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการออกแบบ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 28 มกราคม 2565

 

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4.ถ้ามีบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5637

***ปิดรับสมัคร***