ร่วมงานกับ ม.รังสิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานสำนักงาน งานบริการ
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด – เขียน ได้ดี – ดีมาก
 3. มีความรู้ในทักษะการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel
 4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ด้านการให้บริการ การประสานงานต่าง ๆ ได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร สังกัด วิทยาลัยการออกแบบ  – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใจรักในการทำงาน, รักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
 • สามารถทำงานล่วงเวลา / เข้าเวรได้ (มีค่าตอบแทนเพิ่ม)

มีประสบการณ์เกี่ยวกับสายงาน  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งช่าง สังกัด สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม  – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5640

Update: 20 กันยายน 2565

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ทำงาน
 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน แข็งแรง ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รักงานบริการ ทำงานเป็นทีม
 5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวก
 6. ไม่มีโรคประจำตัว/โรคติดต่อร้ายแรง

หน้าที่หลัก

 1. ดูแลพื้นที่ในส่วนของบริเวณหอพักและบริเวณรอบหอพักให้สะอาดเรียบร้อย
 2. ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดได้ทุกประเภท
 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขา การตลาด, นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศน์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– สามารถนำเสนอผลงานผ่านช่องทาง Onlineได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์
– มีประสบการณ์งานด้านการตลาดดิจิทัล
– สามารถจัดทำสื่อดิจิทัลและเว็บไซต์ได้
– สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, PremirePro หรือโปรแกรมตัดต่อ Video ได้
– สามารถใช้ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการตลาดด้าน Digital เพื่อสนับสนุนงานขายสินค้า ตามเป้าหมายของบริษัท
2. วางแผนด้านการสื่อสาร และกิจกรรม Social Media ต่าง ๆ ทั้ง Online และ Offline ได้ด้วย
3. สร้างสรรค์รูปแบบ Content สื่อสารผ่าน Digital/ Online/ E-Newsletter และเครื่องมืออื่นๆ
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5639

Update: 19 กันยายน 2565

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ งานวิจัยที่ตีพิมพ์มาแล้วไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ผลงานทาง วิชาการต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนวิทยานิพนธืหรือสารนิพนธ์
 2. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 3. มีประสบการณ์การสอนด้านกรท่องเที่ยว การบริการ หรือมีประสบการณ์การทำงานและการให้บริการธุรกิจการ   ท่องเที่ยวและการบริการ
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และโปรแกรมการสอนแบบออนไลน์ได้ดี
 5. สามารถนำนักศึกษาออกฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ได้
 6. มีประสบการณ์การทำงานธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
 7. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700  หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นเทียบเท่า

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5641

Update: 15 กันยายน 2565

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และถ้าสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร(ร.ด.) ปี3 หรือ ปี5 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ                 
 2. สำเร็จการศึกษาระดับตรี(ไม่จำกัดสาขาวิชา) หากมีประสบการณ์ด้านงานกิจการนักศึกษาหรืองานด้านผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ งานดูแลการเรียนวิชาทหาร(ร.ด.) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. มีใจรักด้านการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 4. สามารถใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการและงานกิจการนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถด้านการให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่นักศึกษาในการบริการและงานกิจกรรม
 6. ทำงานล่วงเวลาหรือออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบและให้บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การสมัครเรียน การตรวจเยี่ยมการฝึภาคสนามการประสานงานกรมการรักษาดินแดน และผ่อรผันการเกณฑ์ทหาร
 • รับผิดชอบชมรมฝ่ายกีฬา
 • รับผิดชอบ/สนับสนุนงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
 • ให้ความรู้และส่งเสริมนักศึกษาในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นรวมถึงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์
 • ประสานงานตำรวจมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานกิจการนักศึกษา – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5641

Update: 15 กันยายน 2565

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)  รายละเอียดตามที่อยู่ลิงค์ด้านล่าง 

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/Officer.pdf

update: 15 September 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา มัลติมีเดียและแอนิเมชัน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสร้างสื่อเคลื่อนไหว โมชันกราฟิก และแอนิเมชัน ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อคอนเทนต์ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
 4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe Animate, Blender ได้อย่างชำนาญ
 5. มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634
 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสาขาวิชาจุลชีววิทยา คุณสมบัติอื่นๆ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน , เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หรือ TA
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยด้านจุลชีววิทยา
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : achicha.o@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632

Update: 19 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกายวิภาคศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสอนรายวิชา Basic anatomy, Gross anatomy, Histology, Neuroanatomy, และ Embryology ได้
 • มีผลการทดสอบมาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 • หากมีประสบการณ์การสอน หรือ การวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : achicha.o@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632

Update: 18 สิงหาคม 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรประจำสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต และประจำศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รายละเอียดตามที่อยู่ลิ้งค์

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/DMS.MD_.RSU-1.pdf

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครหรือ ประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : sunita.k@rsu.ac.th

ผู้ประสานงาน สุนิตา ก้านอินทร์ เบอร์ติดต่อ 063-173-9436

งานทรัพยากรบุคคลศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Update :16 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2.2 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้า และพิธีทางศุลกากร
  2.3 เรื่องพิธีการศุลกากร
  2.4 โลจิสติกส์อุตสาหกรรม
  2.5 การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน หรือกลยุทธ์ลดต้นทุนด้วยโลจิสติกส์แบบลีน
  2.6 การจัดการความสัมพันธ์ของผู้ขายปัจจัยการผลิต
3) มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update :11 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติ 

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์
2) สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
3) หากมีประสบการณ์การสอน การทำวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ หรืองานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาการทางรัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หลังจากนั้น
ผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นต้นจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อการดำเนินการอื่นประกอบการพิจารณาต่อไป

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update :11 สิงหาคม 2565

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  (1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาอุดมศึกษา สาขาวิชาการวิจัย สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา เป็นต้น
 2. มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 3 ชิ้น ในรอบ 5 ปี (B.E.2560-2564/ B.C.2017-2021) และต้องเป็นงานวิจัย 2 ชิ้น
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สื่อสารได้ดีในทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีผลการสอบข้อสอบมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง (และผลสอบอายุไม่เกินสองปี) ตามเกณฑ์ดังนี้ TOEFL= 600/ IELTS =Level 6.5 (ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0)/ TOEIC = 785 ขึ้นไป/ ECEFR = C1
 4. ประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 2 ปี
   
 5. มีความเป็นครู มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล และการทำงานเป็นทีม
 6.  ผู้สมัครมีตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี สื่อสารได้ดีในทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีผลการสอบข้อสอบมาตรฐาน ตามเกณฑ์ดังนี้ TOEFL= 600, IELTS =Level 5 (ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0), CEFR = C1
 3. มีความเป็นครู มีทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) และสามารถทำงานเป็นทีม

หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 3 ชิ้น ในรอบ 5 ปี (B.E.2560-2564/B.C.2017-2021)
  และ 1 ใน 3 ชิ้น ต้องเป็นงานวิจัย
 • มีตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 • มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานการทำวิจัยในชั้นเรียน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยครูสุริยเทพ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5639

Update: 8 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย โดยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน
2. มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
3. ไม่จำกัดอายุ/เพศ
4. อัธยาศัยดี มีน้ำใจ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
5. รักการสอน สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
6. พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที

*หมายเหตุ

หากมีความเชี่ยวชาญด้านทุยหนา มีความชื่นชอบด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์
และ/หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ**


ปิดรับสมัคร/หมดเขตส่งเอกสารสมัครงาน วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565
สัมภาษณ์งานที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ID Line: gegee555

update: 3 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50
3. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณวุฒิปริญญาเอกสรีรวิทยา สรีรวิทยาประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการทดสอบผ่านมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่
3. มีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือมีผลงานวิชาการ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : achicha.o@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 1-3 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมในภาษา C#.net หรือ PHP และมีความรู้พื้นฐาน Java Script, HTML, CSS
 4. มีความรู้ความสามารถในภาษา SQL เป็นอย่างดี และการใช้งาน MySQL, MS SQL, Oracle อย่างใดอย่างหนึ่ง
 5. สามารถทำงานเป็นทีม และรับความกดดันได้
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจให้การบริการ สามารถติดต่อกับหน่วยงานอื่น หรือ ผู้ใช้งานระบบได้
 7. มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ลำดับความสำคัญของปัญหาได้ดี
 8. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้งาน หรือเคยใช้งาน Node JS, Vue JS, React, Angular อย่างใดอย่างหนึ่ง
– สามารถใช้งาน Framework ต่าง ๆ เช่น CSS Framework (Bootstrap), PHP Framwork (Codeigniter, Laravel เป็นต้น)
– มีความรู้ในเรื่อง Frontend Design, UX/UI
– มีความรู้ในเรื่องการสร้าง หรือเรียกใช้งาน API
– มีความรู้ในการใช้เครื่องมือทำ Data Report
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำหรับพัฒนาระบบ (Visual Studio, Oralcle)
– มีความรู้ในการตั้งค่า Web Server (IIS, Apache, Nginx)
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ERP
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632, 5634, 5639

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับโท/เอก หรือโทควบเอก ทางการพยาบาล โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังนี้
     1) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     2) การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
     3) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
     4) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
     5) การพยาบาลอนามัยชุมชน

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

3. หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     – มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
     – มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

4. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ สามารถนิเทศงานบนหอผู้ป่วยได้

5. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

6. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะพยาบาศาสตร์ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5631

Update : 11 สิงหาคม 2564

มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ภาษา c#.net MySQL และอื่นๆ ตามระบบ

3. มีความรู้ ในการเขียนภาษา HTML & CSS เป็นอย่างดี

4. ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

5. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์


6. มีความรู้เกี่ยวกับ Setup windows Server และ Lan/Network เบื้องต้น


7. มีความรู้ในเรื่อง social media เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 28 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร :     

1.เป็นชาวต่างชาติ หรือชาวไทย ที่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่เน้นทางด้าน Healthcare Information System มีประสบการณ์ หรือทำงานด้านวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพแบบอัฉริยะหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ หรือ

3. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีประสบการณ์หรือทำงานวิจัยที่เน้นทางด้าน Healthcare Information System มีประสบการณ์หรือทำงานวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพแบบอัฉริยะหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์

4. มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยผ่านการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการจัดตั้งขึ้น

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ achicha.o@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5632

Update : 14 มิถุนายน 2564

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการและองค์กร
5. มีประสบการณ์ 2 ปี
6. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการด้านพยาบาล มนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบวก

รายละเอียดงาน :        
1.ดูแลงานบริการด้านสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา

2.จัดทำประวัติการเจ็บป่วย
3.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.ดูแลการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
5.จัดทำรายงานเวชสถิติ การเจ็บป่วย การใช้ยา กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ฯลฯ
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5634

Update : 14 มิถุนายน 2564

 

คุณสมบัติ มีดังนี้

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้และเข้าใจ Web Technology ได้ดี
4. สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ได้
5. มีความสามารถในการออกแบบ และตกแต่งภาพ
6. มีความรู้ด้านงาน IT Support

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 2. เก็บภาพในกิจกรรมที่วิทยาลัยเป็นผู้จัด และอัพโหลดลงเว็บไซต์
 3. ดูแลห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้เสมอทั้งฮาร์ดแวร์ และซฟต์แวร์
 4. เป็นผู้ให้บริการงานด้านซอฟแวร์กับบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย
 5. งานสนับสนุนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง


ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 12 กรกฎาคม 2564

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 14 มิถุนายน 2564

1. เพศชาย/หญิง

2. หากผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ achicha.o@rsu.ac.th

โทรศัพท์ : 02-791-5632

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร :     

1) เพศชาย/หญิง
2) อายุ 20-45 ปี หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
4) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได
5) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิญาณดี
6) มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นของเวลาที่เข้าทำงาน (ทำงานเป็นกะ)
7) ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
2) มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
3) การสร้างสื่อการสอน มีทักษะทางด้านดิจิทัล และสื่อใหม่ ๆ
4) มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
5) ประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
6) มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติดี ทุ่มเท เสียสละ และกระตือรือร้นในการทำงาน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update :11 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 2. มีความสารมารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Google Platform ได้ดี และมีความรู้เบื้องต้นด้านโปรแกรมกราฟฟิก เช่น Adobe lllustrator , Adobe Photoshops
 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานธุรการ ประกันคุณภาพ วางแผนประสานงาน
 4. มีความรับผิดชอบสูง รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 5. มีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม มีวินัย สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ในบางครั้ง
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากศูนย์ต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ
 7. สามารถติดต่อได้ 24 ชม. ในกรณีที่ทีมทำการแข่งขันและทีมงานหลักอยู่ที่ต่างประเทศผู้สมัครต้องทำหน้าที่ประสานงานด้านต่าง ๆ อยู่ที่ประเทศไทย หรือในกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5641

Update: 15 กันยายน 2565

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา Finance and Investment
2) มีความรู้ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์
3) สามารถสอนวิชาด้านการเงินได้หลากหลายวิชา
4) มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
5) มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
6) มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือเคยทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update :11 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์
3) ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ดีมาก
4) การผลิตขั้นสูง
5) การใช้เครื่อง CNC , เครื่องพิมพ์ 3 มิติ , Robot และอื่น ๆ
6) การใช้โปรแกรมทั้ง Matlab , โปรแกรมการออกแบบ
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update :11 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(หรือคุณวุฒิเทียบเท่าที่สภาวิศวกรรับรอง) หรือ
2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3) มีความรู้และประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าและการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์
4) ถ้ามีบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการภายใน ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และมีใบ กว.(เครื่องกล)
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update :11 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติ

1)  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์

2)  เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

3)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4)  หากมีผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update :11 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35  ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 3.  มีความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 5. มีทักษะในการจัดการและบริหารเวลาได้ดี

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบเรื่อง VISA และ WORK PERMIT บุคลากรชาวต่างชาติ
 • รับผิดชอบเรื่องการเบิกภาระงานสอนเกินของอาจารย์ประจำ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับบุคลากรชาวต่างชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632, 5634, 5639

มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกด้านเสมอ
3. มีความรู้ในการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการ จัดทำงบประมาณโครงการ ติดตามโครงการ ประเมินโครงการ
4. ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด และสามารถจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                                          5. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวางแผนและพัฒนา – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 5 กรกฎาคม 2565

มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อสารในการปฏิบัติงานได้
3. มีความรู้ด้าน IT สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Google Platform และโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดงาน

1. ดูแลงานบริการด้านสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาแบบเดี่ยว แบบกลุ่มให้กับนักศึกษาและบุคลากร
2. ดูแลรับผิดชอบคลินิกให้คำปรึกษา คลินิกอดบุหรี่                                                                                                                                            3.จัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิทยา                                                                                                                                              4. มีทักษะในการสื่อสาร และเป็นวิทยากรในกิจกรรมโครงการ                                                                                                                                5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร                           

1. เพศชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและสาขาจิตวิทยาคลินิก
3. มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการและองค์กร
4. มีประสบการณ์ทำงานหรือฝึกประสบการณ์งานด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                        •  มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการด้านการให้การปรึกษา ยอมรับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ มนุษยสัมพันธ์ดี                                               •  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบวก

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 6 กรกฎาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และเป็นผู้มีในประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขา เคมีคลินิก หรือชีวเคมีหรือชีวเคมีหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีผลการเรียนในระดับดี หรือ ไม่ตำกว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี และ ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับปริญญาเอก

4. มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ การทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สมพันธ์ที่ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน

5. หากมีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : thanista.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5635

Update: 8 กรกฎาคม 2565

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 2. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น Microsoft office เป็นต้น เพื่อการทำเอกสาร การนำเสนอ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 3. มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา ต่างประเทศ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้ (พูด/เขียน) พอสมควร

 4. ลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นได้ มีความสามารถในการวางแผนและทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับคนภายใน/ภายนอกได้อย่างราบรื่น

 6. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ มีวินัยและรักงานบริการ

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 1. ช่วยงานด้านบริหาร ได้แก่ การจัดทำแผนงานของคณะ การจัดทำงบประมาณ การจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำโครงการ การจัดการวัสดุครุภัณฑ์
 2. ช่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ สนับสนุนงานการเรียนการสอน การประเมินการเรียนการสอน
 3. ช่วยงานด้านการวิจัย ได้แก่ สนับสนุนงานด้านการจัดทำโครงการวิจัย ช่วยอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการดำเนินงาน
 4. ช่วยงานด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ สนับสนุนด้านการจัดทำโครงการบริการวิชาการ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : thanista.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สังกัด คณะรังสีเทคนิค – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-791- 5635

Update : 11 สิงหาคม 2564

รายละเอียดงาน :
1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการและให้บริการในทางจิตวิทยา เช่น การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา การวัดประเมินทางจิตวิทยา เป็นต้น รวมทั้ง มีจรรยาบรรณในการให้บริการทางจิตวิทยา
2. ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางจิตวิทยาได้ เช่น ชั้นตอนการรับบริการ ประเภทของการรับบริการ ความเชี่ยวชาญของนักจิตวิทยา
3. สัมภาษณ์ข้อมูลผู้เข้ารับบริการและสามารถนัดหมายนักจิตวิทยาที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับบริการได้
4. ประสานงานนัดหมายกับผู้เข้ารับบริการ รวมถึงติดตามการนัดหมาย และการนัดหมายต่อเนื่อง
5. ประสานงาน จัดตารางการนัดหมายกับนักจิตวิทยาและจิตแพทย์
6. สามารถแนะนำผู้เข้ารับบริการไปยังหน่วยงานอื่นๆ หากเกินขอบเขตการทำงานของหน่วยงาน
7. จัดทำโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพจิต

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านจิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการและองค์
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานหรือฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต และคุณลักษณะของอาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
1. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการด้านการให้การปรึกษา ยอมรับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ มนุษยสัมพันธ์ดี
2. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบวก

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านการให้บริการทางจิตวิทยา Case Manager – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 6 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงานด้านวางแผนและพัฒนาด้านกิจการนักศึกษา
2. ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานกิจการนักศึกษา
3. ดำเนินงานด้านการวิจัย และด้านการประกันคุณภาพของสำนักงาน
4. ประสานงานจัดกิจกรรมจิตอาสา RSU Volunteer Center
5. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานกิจการนักศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีทักษะหรือกระบวนการริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านวิชาการ งานวางแผนพัฒนา งานวิจัย งานความเสี่ยง ตลอดจนงานพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ของงานด้านกิจการนักศึกษา
3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานกิจการนักศึกษา เช่น การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล เป็นต้น
4. มีทักษะการวิเคราะห์งานกิจการนักศึกษา ด้านการดำเนินโครงการกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา  และในส่วนที่นักศึกษาดำเนินการ
5. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักศึกษา – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 5 กรกฎาคม 2565

ภาควิชาภาษาจีน วิทยาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้
兰实大学文学院中文系招聘 2 名教师

 • อาจารย์ผู้มีสัญชาติไทย 1 อัตรา 泰籍教师 1 名
 • อาจารย์ผู้มีสัญชาติจีน 1 อัตรา 中国籍教师 1 名

คุณสมบัติ 招聘条件

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาภาษาจีน วรรณคดีจีน การสอนภาษาจีน การแปลภาษาจีน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  获得博士学位, 毕业于中国语言学、中国文学、汉语教学专业,中文翻译或其他相关领域

 2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี   具有至少 1 年高等教育水平的教学经验

เอกสารประกอบการรับสมัคร 应聘材料

 1. สำเนาปริญญาบัตรและผลการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  硕士、博士学位证书及成绩单复印件
 1. ประวัติส่วนตัวภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ  泰文、中文和英文的个人简历
 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง 身份证或护照复印件
 1. สำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 英语语言能力测试结果复印件(如果有)
 1. สำเนาผลงานทางวิชาการ เช่น บทคัดย่อบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรือ สำเนาเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ  学术著作的副本,例如学术论文或研究论文的摘要,或研究书籍的完成副本或其他学术作品。

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงานข้างต้นทางอีเมล ถึง
“หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต”
E-mail: Natchaporn.d@rsu.ac.th

有意申请者,请将上述申请文件通过电子邮件发送至  “兰实大学文学院中文系系主任”
电子邮箱:Natchaporn.d@rsu.ac.th

หากผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ภาควิชาภาษาจีน จะดำเนินการติดต่อให้ผู้สมัครมาสอบสอนและสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป
如果通过了初步资格,中文系将联系申请人按顺序进行教学试讲和面试。

Update : 11 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติ

 1. จบระดับการศึกษา  ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนในระดับดี (HSK ระดับ 5 ขึ้นไป)
 3. สามารถทำงานนอกเวลาได้
 4. สามารถทำงานข้ามวัฒนธรรมได้
 5. สามารถทำงานได้ในสภาวะกดดันได้ และมีจิตให้บริการ

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลการรับ-ส่ง นักศึกษาต่างชาติที่สนามบิน (ต้นเทอมหนึ่ง/สอง ประมาณ 200-300 คน)
 2. ดำเนินการต่อ Visa ให้กับนักศึกษา (งานตลอดปี ประมาณ 500-600 คน)
 3. งานรับสมัครนักศึกษาจีน (ต้นเทอมหนึ่ง/สอง ประมาณ 200-300 คน)
 4. ช่วยรับรองคณะผู้บริหารต่าง ๆ จากจีนที่มาเยือน (งานตลอดปี ประมาณ 30 กลุ่ม)
 5. ประสานงานกับหน่วยงานของจีน (งานตลอดปี ประมาณ 30 แห่ง)

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สถาบันจีนไทย – ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5639

Update : 8 กรกฎาคม 2565

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
2. มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และหากสามารถทำเว็บไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งสำนักงานมาตรฐานวิชาการ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5631, 5632

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านการเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

– มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การดูแล การใส่ปุ๋ย การปรับปรุงดิน และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้งโรงเรือนกัญชา รวมทั้งโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะเดิม และบริเวณโดยรอบรวมเนื้อที่ ประมาณ 800 ตารางวา

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanista.k@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5635
 
Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

1.สามารถออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น นามบัตร ป้ายประกาศต่างๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล (Digital Movies)

2. สามารถออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล (Digital Movies)

3. Multimedia Designer ออกแบบสื่อเคลื่อนไหว Animation งานตัดต่อวีดีโอ งาน Effects, Motion

4. Advertising Designer ออกแบบโลโก้

5. สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ Graphic Design (Adobe Photoshop, Illustrator, ฯลฯ)

6. มีความเข้าใจเรื่อง Branding และ Social Media Marketing

7. สามารถรันคิวงานอีเว้นท์ (Event) ต่าง ๆ ได้ รวมถึงการจัดงานออร์กาไนเซอร์

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่  suchada.c@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-997-2200 ต่อ 6299

Update : 14 มิถุนายน 2564

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4.ถ้ามีบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5637

Update : 2 กรกฎาคม 2564

มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ทางด้านภาพยนตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์

2. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
– TOEFL ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน (Paper-Based) หรือ 170 คะแนน (Computer-Based) หรือ 60 คะแนน (Internet-based)
หรือ
– IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
หรือ
– คะแนนวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอื่นๆที่เทียบเท่า

3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านภาพยนตร์ หรือเกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 28 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขานิติศาสตร์
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. หากมีประสบการณ์การทำงานทางสายงานด้านกฎหมาย และตั๋วทนาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถประสานงานกับองค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : sumontha@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งนิติกร สังกัด สำนักงานนิติการ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5632, 02-791-5639

ปิดรับสมัคร 6 กันยายน 2564

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง


2. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น Microsoft office


3. มีความสามารถเตรียม คำนวณ และใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการได้


4. มีความสามารถเลี้ยง ให้การดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองได้


5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


6. มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanista.k@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5635
 
ปิดรับสมัคร 6 กันยายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์เกม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต (Esports)
2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกีฬาอีสปอร์ต ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น นักกีฬา โค้ช การบริหาร หรือการจัดอีเว้นท์ เป็นต้น
3. มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550,   IELTS /4,   TOEFL IBT /45,   TOEFL PBT /460,   CU-TEP/50
5. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

ปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2564

คุณสมบัติ
1) อายุระหว่าง 25 – 35 ปี               
2) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานสำนักงาน อย่างน้อย 2 ปี                                
3) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ได้ในระดับดีทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน        
4) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Google Site            
5) มีจิตอาสาในการให้บริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการออกแบบ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-791-5634

ปิดรับสมัคร  23 สิงหาคม 2564

มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. สามารถทำงานด้านธุรการ และรับส่งเอกสารภายในหน่วยงานได้
3. ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงานได้
4. ดูแลรับผิดชอบโครงการ TED FUND ของหน่วยงาน
5. ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาในแต่ละโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ
6. ลงพื้นที่ชุมชนที่ดำเนินโครงการในแต่ละปี
7. สามารถทำงานนอกเหนืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ 02-997-2222 ต่อ 3202 หรือ 3204
สำนักงานบุคคล 02-791- 5634

ปิดรับสมัคร : 27 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติ 

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขาวิชา)
 2. มีความรู้ความเข้าในในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาน
 8. มีความสุภาพ เรียบร้อย บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีใจรักในงานบริการ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  02-791-5639

***ปิดรับสมัคร 19 สิงหาคม 2564

รายละเอียดตำแหน่งงาน และคุณสมบัติ สามารถ Download ได้ที่นี่

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/Hiring-for-HR-Supervisor.pdf

***ปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ (Microsoft Office) ได้
4. มีทักษะการประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632, 5634, 5639

***ปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดตำแหน่งงาน และคุณสมบัติ สามารถ Download ได้ที่นี่

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/Course-Officer.pdf

***ปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา

2. หากมีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับสถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

4. สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5634

Update : 6 กรกฎาคม 2564