ร่วมงานกับ ม.รังสิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร     

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ขับรถตู้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ขับรถในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างน้อย 2 ปี
 5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 7. ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิตหรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย / สัญชาติจีน
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) / สัญชาติจีนการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนในระดับดี (HSK ระดับ 5 ขึ้นไป) / สำหรับคนจีน มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในระดับดี

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ตรวจสอบเอกสารการโอนเงินค่าเทอมของนักศึกษาจีนและส่งตรวจสอบกับการเงิน
2) เป็นคนกลางระหว่างนัดสอบภาษาอังกฤษของอ.ภาษาอังกฤษและนักศึกษาจีน
3) ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารนักศึกษาจีนแล้วนำส่งลงทะเบียน
4) เก็บรวบรวมใบเสร็จลงทะเบียนของนศจีนส่งให้ทางไชน่าออฟฟิส เพื่อให้นศไปขอวีซ่า
5) ตรวจสอบเอกสารเทียบโอน
6) เป็นล่ามระหว่างหน่วยงานภายในและนักศึกษาจีนเมื่อมีปัญหาเช่น ทุจริตสอบ แจ้งความ เป็นต้น

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Sunantana.J@rsu.ac.th โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

Update: 14 กันยายน 2566 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. มีความยืดหยุ่นในวันการทำงาน เช่น การทำงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ (สามารถเลือกวันหยุดในวันธรรมดาได้)
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ในระดับดี
 4. มีทักษะใช้โปรแกรม Canva ได้
 5. มีใจรักในงานบริการ สามารถดูแลคนพิการได้
 6. มีทักษะในการใช้ Social Media ได้ดี
 7. มีทักษะการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสารของโครงการได้
 8. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 9. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 1 กันยายน 2566 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
 3. สามารถร่างหนังสือ บันทึกข้อความ ตามที่ได้รับมอบหมาย และทำสรุปรายงานการประชุมได้
 4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
 5. หากมีประสบการณ์ด้านจัดการหลักสูตร และงานวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. สามารถติดต่อประสานงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ หลักสูตรกอล์ฟ– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update :  1 กันยายน 2566

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาปรสิตวิทยา หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านปรสิตวิทยา
 2. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 3. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน
 5. สามารถสื่อสาร/สอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50
 6. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 75 และในระดับปริญญาโท/ เอก 3.50

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานสามารถ download เอกสารใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – สำนักงานบุคคล (rsu.ac.th) พร้อมแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว และสำเนาหลักฐานการสมัคร อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • สำเนาใบสำเร็จการศึกษา

            ส่งมาทางอีเมล์ pumpath.p@rsu.ac.th ภายในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำเอกสารทั้งหมดนี้มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1492 หรือ 1451

Update: 24 สิงหาคม 2566

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก โดยจบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และจบปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในสาขาจุลชีววิทยา/ จุลชีววิทยาการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาคลินิก
 2. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 3. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน
 5. สามารถสื่อสาร/สอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50
 6. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 75 และในระดับปริญญาโท/ เอก ไม่ต่ำกว่า 3.50
 7. หากเคยปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาคลินิกจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานสามารถ download เอกสารใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – สำนักงานบุคคล (rsu.ac.th) พร้อมแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว และสำเนาหลักฐานการสมัคร อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • สำเนาใบสำเร็จการศึกษา

            ส่งมาทางอีเมล์ pumpath.p@rsu.ac.th ภายในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำเอกสารทั้งหมดนี้มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1492 หรือ 1451

Update: 24 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติ

ด้านการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ โท

 1. มีความสามารถทางภาษาไทยระดับดี ทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน
 2. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีหรือพอใช้
 3. มีทักษาะสามารถทางจีน
  HSK และ/หรือ HSKK ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
  ด้านประสบการณ์การทำงาน
 4. มีประสบการณ์การทำงานกับนักศึกษาจีนหรือคนจีน
  อย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมจีนและระบบการศึกษาของประเทศจีน
 6. มีความสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาจีน
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีความรับผิดชอบในการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาจีนในด้านต่างๆ เช่น เรื่องการเรียนการสอน การดูแลสุขภาพ
  และการปรับตัว

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ apinya.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 24 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอก เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน / สาขาวิชาการขนส่งทางอากาศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นวิทยากรพิเศษ
 2. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 ผลงาน (อายุผลงานไม่เกิน 5 ปี)
 3. มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 6. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนด

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาการบิน– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 15 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 35-50 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะและการออกแบบ และการบูรณาการ
 3. มีประสบการณ์ทำงานวิชาชีพ หรือสอนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. มีความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ ดี-ดีมาก
 5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำวิทยาลัยการออกแบบ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5633

Update: 15 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 30-45 ปี
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี
ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิตหรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5640

 ด้านการศึกษา :  ปริญญาโท หรือ เอก

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสื่อสารการตลาด หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ

  ระดับปริญญาโท หรือ เอก สาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์หรือเทียบเท่า

– ได้รับคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 • TOEFL ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน (paper-based) หรือ

          170 (computer – Based) หรือ 60 คะแนน (internet – based) หรือ

 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือคะแนนวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือ
 • การสอบในลักษณะอื่นที่มีคะแนนเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น

 ด้านประสบการณ์การทำงาน 

– มีประสบการณ์การทำงานด้านงานสื่อสารการตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด  

  อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 07 กรกฎาคม 2566

ด้านการศึกษา :  ปริญญาโท หรือ เอก

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการภาพยนตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ

  ระดับปริญญาโท หรือ เอก สาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์หรือเทียบเท่า

– ได้รับคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 • TOEFL ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน (paper-based) หรือ

          170 (computer – Based) หรือ 60 คะแนน (internet – based) หรือ

 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือคะแนนวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือ
 • การสอบในลักษณะอื่นที่มีคะแนนเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น

 ด้านประสบการณ์การทำงาน 

– มีประสบการณ์การทำงานด้านภาพยนตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์

  อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 07 กรกฎาคม 2566

คุณสมบัติ

   1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์

   2) เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี

   3) หากมีประสบการณ์การสอน การทำวิจัย มีผลงานทางด้านวิชาการ หรืองานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ สังกัดคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 28 มิถุนายน 2566

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ (International Studies) โลกคดีศึกษา (Global Studies) การเมืองโลก (Global Politics) เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ
 2. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEFL (Paper)  คะแนนขั้นต่ำ 590, TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 242 , TOEFL (IBT)  คะแนนขั้นต่ำ 92, IELTS  คะแนนขั้นต่ำ  7.0, CU-TEP  คะแนนขั้นต่ำ 90, TOEIC  คะแนนขั้นต่ำ 800 ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
 2. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานส่วนรวม อีกทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานบริหารภายในคณะและงานส่วนกลางอื่นๆ
 3. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามท๊๋มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ ฐานข้อมูลนานาชาติ
 6. ต้องมีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่อย่างน้อย 3 ชิ้น (1 ใน 3 ต้องเป็นงานวิจัย)
 7. มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย หรือในสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 23 มิุนายน 2566

 

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท – ปริญญาเอก
สาขาการศึกษา : บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
**สามารถใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลางในการสอน**
ประสบการณ์การทำงาน : หากมีประสบการณ์สอน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีประสบการณ์ในเชิงวิซาการ มีความรู้ ความสามารถในการสอนและการวิจัย

เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร
1. ประวัติการทำงาน (Resume)
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcripl
3. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
7. กรณีเป็นคนไทย ต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาจีน (HSK 6) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้สมัครมาที่ E-mail : icc@rsu.ac.th หรือ Sunantana.J@rsu.ac.th (ระบุหัวข้อ “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ
วิทยาลัยนานาชาติจีน”)

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา หรือ สาขาวิชาพลศึกษา หรือ สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีผลงานทางวิชาที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ หรือ ผลงานทางวิชาที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 รายการ ในช่วงระยะ ปี พ.ศ.2561- 2565
 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงาน และคนอื่น ๆ ได้ง่าย
 5. ถ้าเคยมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนกีฬากอล์ฟ หรือเป็นนักกีฬา หรือ เคยผ่านการอบรมผู้สอนกีฬากอล์ฟ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากีฬากอล์ฟ– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 29 พฤษภาคม 2566

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (จำนวน 2 อัตรา)

 1. สัญชาติไทย เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Enigneer) 
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 4. มีผลงานทางวิชาการ หรือ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาควิศวกรรมไฟฟ้า (จำนวน 2 อัตรา)

 1. สัญชาติไทย เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 4. มีผลงานทางวิชาการ หรือ ด้านนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 14 พฤษภาคม 2566

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 จบปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การเมือง

1.2 ผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50

1.3 ถ้าจบสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จะต้องสามารถสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองได้

1.4 ถ้ามีประสบการณ์การสอน การทำงานวิจัยและการตีพิมพ์บทความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ , จบปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การเมือง หรือที่เกี่ยวข้อง

2.1) จบปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การเมือง หรือที่เกี่ยวข้อง

2.2) มีวิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้สอนหรือทำวิจัย

2.3) มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม Data science และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

2.4) ถ้าจบสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จะต้องสามารถสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองได้

2.5) ถ้ามีประสบการณ์การสอน การทำงานวิจับ และการตีพิมพ์บทความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 03 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
2) มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
3) การสร้างสื่อการสอน มีทักษะทางด้านดิจิทัล และสื่อใหม่ ๆ
4) มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
5) ประสบการณ์ทำงานด้านการจลาด หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
6) มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติดี ทุ่มเท เสียสละ และกระตือรือร้นในการทำงาน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update : 3 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวรรณคดีจีน การสอนภาษาจีน จีนศึกษา ภาษาจีนหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาผลการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. ประวัติส่วนตัวฉบับภาษาไทยและภาษาจีน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอน/การทำงาน/การอบรม
5. สำเนาผลสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และสำเนาผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6. สำเนาผลงานทางวิชาการ เช่น บคัดย่อของบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย หรือสำเนาเล่มงานวิจัย

ส่งเอกสารการสมัครมาที่
หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”
หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์มาที่อีเมล
natchaporn.d@rsu.ac.th หรือ Sunantana.j@rsu.ac.th

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา Finance and Investment
 2. มีความรู้ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์
 3. สามารถสอนวิชาด้านการเงินได้หลากหลายวิชา
 4. มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
 5. มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
 6. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือเคยทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

1. อาจารย์กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอกในสาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน
 3. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 75 ในระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับปริญญาโท/เอก
 4. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. สามารถสื่อสาร/สอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50

2. อาจารย์กลุ่มวิชาเคมีคลินิก

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาชีวเคมี พิษวิทยา เคมีคลินิกหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านเคมีคลินิก
 3. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 75 ในระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับปริญญาโท/เอก
 4. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. สามารถสื่อสาร/สอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : pumpath.p@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-997-2200 ต่อ 1492 หรือ 1451

Update : 21 มีนาคม 2566

Quantifications

-Ph.D. degree in Microbiology (Preferably Medical Microbiology)

-B.Sc. (Preferably Health Science or releated fields)

-Proficient in spoken and written English

-Experience in teaching medical education or related fields

If interested, please submit your CV to Asst. Prof. Dr. Pattra Suntornthiticharoen (Head of  Microbiology Unit)

Email : pattra.s@rsu.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับโท/เอก หรือโทควบเอก ทางการพยาบาล โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังนี้
     1) การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
     2) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

3. หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     – มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
     – มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

4. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ สามารถนิเทศงานบนหอผู้ป่วยได้
5. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
6. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 16 มีนาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาปริญญาเอกหรือปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ การเงินและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ ความเชียวชาญ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้าน Fintech หรือด้านคุณวุฒิ CISA, CFA, CFP
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS /4, TOEFL IBT /45, TOEFL PBT /460, CU-TEP/50
 4. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาสารสนเทศการลงทุน  – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 13 มีนาคม 2566

A QUALIFIED CANDIDATE MUST HAVE THE FOLLOWING
SKILLS/ABILITIES:
1. SPEAK ENGLISH AND OTHER LANGUAGES ACCEPTABLE

2. HAVE A DOCTORATE DEGREE IN BUSINESS (MARKETING OR FINANCE FIELD), DIGITAL
BUSINESS, BUSINESS COMPUTING, OR A RELATED FIELD IN INTERNATIONAL BUSINESS

3. HAVE BEEN NECESSARY EXTENSION OF RESEARCH AND ABLE TO EFFECTIVELY USE
ENGAGING CONTENT EFFECTIVELY, PURPOSEFUL RESEARCHING AND DOING ACADEMIC
POSITION TO DEVELOP OF THE TEACHING PROFESSION

4. HAVE TEACHING EXPERIENCE THAT CAN MOTIVATE AND ENABLE THE STUDENTS TO
LEARN AND ACQUIRE ESSENTIAL SKILLS FOR ADVANCED STUDY

5. ABLE TO EFFECTIVELY USE ENGAGING CONTENT, PURPOSEFUL LEARNING
ACTIVITIES, AND INFORMATIVE ASSESSMENT TO DEVELOP LEARNERS

6. MOTIVATE TO PROPOSE AND IMPLEMENT VARIOUS ACADEMIC PROJECTS FOR THE
UNIVERSITY AND WORK WELL WITH STAFF AND TEACHERS

7. OPEN-MINDED AND EXPERIENCED WORKING IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT

If interested in applying for this position, send all aforementioned documents to the following email addressed to Sunantana.j@rsu.ac.th

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. มีความรู้ด้าน DATA ANALYTIC
 3. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรอบรู้ด้านธุรกิจดิจิทัล และการใช้สื่อออนไลน์
 5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการ
 6. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานการตลาดและตลาดดิจิทัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก สังกัด คณะบริหารธุรกิจ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 27 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 1-3 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมในภาษา C#.net หรือ PHP และมีความรู้พื้นฐาน Java Script, HTML, CSS
 4. มีความรู้ความสามารถในภาษา SQL เป็นอย่างดี และการใช้งาน MySQL, MS SQL, Oracle อย่างใดอย่างหนึ่ง
 5. สามารถทำงานเป็นทีม และรับความกดดันได้
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจให้การบริการ สามารถติดต่อกับหน่วยงานอื่น หรือ ผู้ใช้งานระบบได้
 7. มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ลำดับความสำคัญของปัญหาได้ดี
 8. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้งาน หรือเคยใช้งาน Node JS, Vue JS, React, Angular อย่างใดอย่างหนึ่ง
– สามารถใช้งาน Framework ต่าง ๆ เช่น CSS Framework (Bootstrap), PHP Framwork (Codeigniter, Laravel เป็นต้น)
– มีความรู้ในเรื่อง Frontend Design, UX/UI
– มีความรู้ในเรื่องการสร้าง หรือเรียกใช้งาน API
– มีความรู้ในการใช้เครื่องมือทำ Data Report
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำหรับพัฒนาระบบ (Visual Studio, Oralcle)
– มีความรู้ในการตั้งค่า Web Server (IIS, Apache, Nginx)
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ERP
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632, 5634, 5639

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปสาขาวิชาภาษาเกาหลี, เกาหลีศึกษา, การสอนภาษาเกาหลี อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. มีผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK 5 ขึ้นไป
 3. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการ
 4. ประสบการณ์การสอนในรายวิชาภาษาเกาหลี ในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 5. ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1 ชิ้นในรอบ5ปี (E.2562-2566/B.C.2019-2023)โดยผลทางวิชาการนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อสสำเร็จการศึกษา
 6. ประสบการณ์การติดต่อสื่อสารภาษาเกาหลีกับหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 7. มีตำแหน่งวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 8. มีความเป็นครูมีทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) และสามารถทำงานเป็นทีม

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล :  Sunantana.j@rsu.ac.th โดยระบุหัวข้อ“สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาเกาหลี–ชื่อและ นามสกุล ผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5639

Update : 16 ธันวาคม 2565

คุณสมบัติทั่วไป (General qualification)

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 2. ไม่จำกัดสัญชาติ แต่ต้องมีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 3. ผู้ที่สำเร็จหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (D.) จากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย (ทำวิทยานิพนธ์) จากสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวง อว. รับรอง
 4. ผู้ที่สำเร็จหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (D.) จากภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรการเรียนการสอน
 5. รักการสอน สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 6. เป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด
 7. พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที
 8. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีน้ำใจ และ มีจิตสาธารณะ
 9. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 10. สามารถร่วมดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (D.) ทางด้านสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ปัญญาประดิษฐ์, วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นผู้มีความรู้เฉพาะทางด้าน Data Analytics, Artificial Intelligence and Data Engineering
 3. มีความเชี่ยวชาญหลากหลายภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น C, Java และ Python
 4. มีประสบการณ์สอน และ/หรือ การบรรยายวิชาการ และ/หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการในระดับสากล
 5. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและมีผลงานวิจัยในฐานข้อมูลมาตราฐาน เป็นอย่างน้อย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ sunantana.j@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 25 มกราคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย โดยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน
 2. มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
 3. ไม่จำกัดอายุ/เพศ
 4. อัธยาศัยดี มีน้ำใจ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 5. รักการสอน สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 6. พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 และขอใบสมัครได้ที่ Line id : gegee555

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th, thanista.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5635

Update: 18 มกราคม 2566

คุณสมบัติรับสมัครงาน

1.มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการทางเคมี

2.มีประสบการทำงานในระบบ ISO/IEC 17025

3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์

6.เพศชายหรือหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

7.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

8.มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

9.มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanvalai.ka@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์มาตราฐานฮาลาล  – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5636

Update: 23 ธันวาคม 2565

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา มัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสร้างโมเดลสามมิติและแอนิเมชัน
3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการทำงานกราฟฟิก สำหรับงานเกมการผลิตเกม
4. สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Maya, Zbrush, Photoshop ได้อย่างชำนาญ
5. สามารถใช้ Unreal Engine หรือ Unity
6. มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 7 ธันวาคม 2565

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Network เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Server, Linux
 4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Security Firewall
 5. สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถใช้งาน Computer, Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่

 1. ดูแลระบบโครงข่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
 2. ออกแบบ ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่อเครือข่าย
 3. ดูแลระบบ Wireless LAN
 4. ดูแลระบบ Sever ให้บริการ Internet
 5. ดูแลรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย
 6. ดูแลระบบ Internet Account
 7. ดูแลระบบเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
 8. ดูแลและให้คำปรึกษาแก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโครงข่าย – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update : 11 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชามัลติมีเดีย และระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือเทียบเท่า
 2. ได้คะแนนทดสอบควมสามารถทางภาษาอังกฤษ(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEFL-PBT/460, TOEFL-CBT/170, TOEFL-IBT/60, IELTS/4.5 หรือคะแนนสอบอื่น ๆ ที่มีคะแนนเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านมัลติมีเดียหรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขามัลติมีเดีย – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

 

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์และระบบเสียงสำหรับงานขยายเสียงดนตรี (Live Sound System)เป็นอย่างดี
 3. สามารถควบคุมและดูแลอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง พร้อมรับมือและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้
 4. สามารถทำงานนอกเหนือเวลางานปกติได้
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. ขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
 7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้


ภาระหน้าที่

 • ควบคุมและปรับแต่งระบบเสียงเพื่อใช้สำหรับงานคอนเสิร์ตและการแสดงต่างๆ ของทางวิทยาลัย
 • ดูแลการเบิกยืม – คืน อุปกรณ์ต่างๆในส่วนที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของอุปกรณ์ทุกครั้งที่นักศึกษานำมาคืน
 • ดูแลระบบการจองห้องออนไลน์ของห้องบันทึกเสียง
 • ควบคุมและจัดการระบบตักเตือนและลงโทษผู้ทำผิดกฎการใช้อุปกรณ์ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ผู้ใช้งานอุปกรณ์ของห้องบันทึกเสียง
 • หมั่นตรวจสอบ ปรับปรุง และดำเนินเรื่องส่งซ่อมให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ของภาควิชา Music Production
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาในการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องบันทึกเสียงเท่าที่เหมาะสม
 • พร้อมรับมือและแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับทั้ง Hardware และ Software ในขณะปฏิบัติการ

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ วิทยาลัยดนตรี – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update :7 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกายวิภาคศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสอนรายวิชา Basic anatomy, Gross anatomy, Histology, Neuroanatomy, และ Embryology ได้
 • มีผลการทดสอบมาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 • หากมีประสบการณ์การสอน หรือ การวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : achicha.o@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632

Update: 18 สิงหาคม 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรประจำสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต และประจำศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รายละเอียดตามที่อยู่ลิ้งค์

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/DMS.MD_.RSU-1.pdf

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครหรือ ประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : sunita.k@rsu.ac.th

ผู้ประสานงาน สุนิตา ก้านอินทร์ เบอร์ติดต่อ 063-173-9436

งานทรัพยากรบุคคลศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Update :16 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติ 

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์
2) สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
3) หากมีประสบการณ์การสอน การทำวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ หรืองานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาการทางรัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หลังจากนั้น
ผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นต้นจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อการดำเนินการอื่นประกอบการพิจารณาต่อไป

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update :11 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50
3. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ภาษา c#.net MySQL และอื่นๆ ตามระบบ

3. มีความรู้ ในการเขียนภาษา HTML & CSS เป็นอย่างดี

4. ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

5. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์


6. มีความรู้เกี่ยวกับ Setup windows Server และ Lan/Network เบื้องต้น


7. มีความรู้ในเรื่อง social media เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 28 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร :     

1.เป็นชาวต่างชาติ หรือชาวไทย ที่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่เน้นทางด้าน Healthcare Information System มีประสบการณ์ หรือทำงานด้านวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพแบบอัฉริยะหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ หรือ

3. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีประสบการณ์หรือทำงานวิจัยที่เน้นทางด้าน Healthcare Information System มีประสบการณ์หรือทำงานวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพแบบอัฉริยะหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์

4. มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยผ่านการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการจัดตั้งขึ้น

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ achicha.o@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5632

Update : 14 มิถุนายน 2564

 

คุณสมบัติ มีดังนี้

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้และเข้าใจ Web Technology ได้ดี
4. สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ได้
5. มีความสามารถในการออกแบบ และตกแต่งภาพ
6. มีความรู้ด้านงาน IT Support

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 2. เก็บภาพในกิจกรรมที่วิทยาลัยเป็นผู้จัด และอัพโหลดลงเว็บไซต์
 3. ดูแลห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้เสมอทั้งฮาร์ดแวร์ และซฟต์แวร์
 4. เป็นผู้ให้บริการงานด้านซอฟแวร์กับบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย
 5. งานสนับสนุนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง


ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 12 กรกฎาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร :     

1) เพศชาย/หญิง
2) อายุ 20-45 ปี หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
4) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได
5) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิญาณดี
6) มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นของเวลาที่เข้าทำงาน (ทำงานเป็นกะ)
7) ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

 1. ใจรักการให้บริการ บุคลิกดี พูดจาไพเราะ สดใส เข้าใจวัยรุ่น
 2. มีความตั้งใจ รับผิดชอบงาน มีสมรรถนะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
 3. มีความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
 4. มีทักษะพื้นฐานด้าน IT การใช้โปรแกรมพื้นฐานในสำนักงาน Ms Office, Grafhic ทำ Media พื้นฐานและการใช้งาน Social media ต่างๆ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 17 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสื่อสารได้
 3. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมที่สามารถใช้ทำสื่อ Online หรือ Offline ได้
 4. มี Service Mind ในการให้บริการ
 5. มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 17 สิงหาคม 2566

 1. อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 4.  มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน แข็งแรง ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รักงานบริการ ทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติเชิงบวก
 5. มีประสบการณ์ในงานทำความสะอาด
 6.  สามารถทำงานนอกเวลาได้ (กรณีงานของมหาวิทยาลัย)

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิตหรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5640

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 – 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษในระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office ในระดับดี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานและเวลา
 • สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานที่มีความกดดันได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลบุคลากรจำนวนประมาณ 300 คน
 • สรรหาพนักงานใหม่ ดูแลพนักงานใหม่ เช่น การทำบัตรบุคลากร, การตรวจสุขภาพ, การทดลองงาน เป็นต้น
 • ต่อรองเงินเดือน จัดการทำสัญญาจ้าง ละทำงานร่วมกับพนักงาน
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงานประจำเดือน เช่น การคำนวณค่าล่วงเวลา, การเอาเข้า-ออกประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 • ทำงานร่วมกับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ประจำคณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่างชาติ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 07 กรกฎาคม 2566

1.อาจารย์ประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)

คุณสมบัติ

1.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี สื่อสารได้ดีในทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีผลการสอบข้อสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ดังนี้   TOEFL= 600, IELTS = Level 6.5 (ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0), CEFR = C1

3.มีความเป็นครู มีทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) และสามารถทำงานเป็นทีม

4.หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

          4.1 มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          คือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 3 ชิ้น ในรอบ 5 ปี

         (B.E.2560-2564/B.C.20 17 – 2021 ) และ 1 ใน 3 ชิ้น ต้องเป็นงานวิจัย

          4.2 มีตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป

          4.3 ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

——————————————————————————————————————  

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Sunantana.J@rsu.ac.th

โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยครูสุริยเทพ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5639

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือการจัดการการท่องเที่ยว หรือการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 2. มีประสบการณ์ทำงานหรือฝึกงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาหาร และการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 4. มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ สาขาโรงแรม– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 27 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆ ได้ง่าย
 5. ถ้าเคยมีประสบการณ์ทำงานในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 29 พฤษภาคม 2566

 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
 2. สามารถทำงานเป็นกะได้
 3. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 4. มีใจรักการบริการ สุขุม ใจเย็น มีไหวพริบ
 5. มีความสามารถในการสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ มีเหตุผล
 6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีทักษะในการประสานงานต่าง ๆ
 8. หากมีที่พักใกล้กับมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิตหรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5640

คุณสมบัติ มีดังนี้

 1. ​เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30  ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 3. ​มีใจรักด้านการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบุคคล 02-791-5634
 2. สมัครทาง online โดยส่งประวัติการทำงาน (Resume) ระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร” พร้อมแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว และสำเนาหลักฐานประกอบเป็นไฟล์ Pdf ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)หลักฐานการเกณฑ์ทหาร(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา มาทางอีเมล์ khurawan.k@rsu.ac.th  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ และจะปิดรับสมัครในวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำเอกสารทั้งหมดนี้มาในยื่นวันสัมภาษณ์ด้วย สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1437, 1451,1492  

Update : 28 มิถุนายน 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ประสานงานการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
 • ประสานงานการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (Knowledge Management System)
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ภาพนิ่ง/แบนเนอร์/คลิปวิดีโอ)

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. มีทักษาในการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
 5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 6. มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับดี
 7. หากมีความรู้ด้านเทคโนโลยี สื่อโซเชียล โปรแกรมประชุมออนไลน์ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาบุคคล – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5633

Update : 9 กุมภาพันธ์ 2565

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
2. มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และหากสามารถทำเว็บไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งสำนักงานมาตรฐานวิชาการ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. มีบุคลิกภาพดี
 3. มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 4. สะดวกในการทำงานบริเวณศาลายา นครปฐม
 5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขับรถจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th, pennapa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหาร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5633

คณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 2. มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
 4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
 5. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
 6. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 7. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วิศวกรรมศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการสื่อสารพูดภาษาอังกฤษได้
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Ms Word , Ms Excel และ Ms Power Point และโปรแกรมด้านมัลติมิเดีย และระบบสารสนเทศ
 3. บุคคลที่มีความรู้ ในเรื่องงานด้านประเพณีขนบธรรมเนียมไทยและศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างดี
 4. บุคคลที่มีความรู้ ในเรื่องงานด้านส่งเสริมและพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นอย่างดี
 5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมที่จะทำงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 11 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • มีใจรักในด้านการสอนและการวิจัย
 • มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

* หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565*

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่:

Email: thanet.s@rsu.ac.th พร้อมทั้งส่งไฟล์ประวัติและใบทรานสคริปต์ (Transcript)หรือใบรับรองผลการเรียน

โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ชีวเคมี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-997-2222 ต่อ 4877

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)  รายละเอียดตามที่อยู่ลิงค์ด้านล่าง 

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/Officer.pdf

update: 15 September 2022

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5631

Update : 14 มิถุนายน 2564

1. เพศชาย/หญิง

2. หากผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ achicha.o@rsu.ac.th

โทรศัพท์ : 02-791-5632

Update : 14 มิถุนายน 2564

ตำแหน่งประจำสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 1 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ  1  อัตรา

ที่ตั้งหน่วยงาน : สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

งานและหน้าที่ที่จะมอบหมาย

1)   จัดเตรียม รวบรวมเอกสารต่าง ๆ และจัดทำระบบข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และ WFME ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 

2)   จัดทำวาระ เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

3)   รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีของฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

4)   ติดตามตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจำปีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 

5)   ติดต่อประสานงาน รับ-ส่งข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

6)   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา ด้านการศึกษา หรือสาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งนี้ การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการผ่านทำงาน
 2. ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถริเริ่มทำงานด้วยตนเองได้ มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบ
 4. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
 5. หากมีความรู้เรื่อง AUN-QA, EdPEx , WFME และ/หรือมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรู้ความสามารถด้าน Internet และการบริหารจัดการระบบ Online
 7. สามารถจัดทำบันทึกข้อความ และหนังสือมีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม PowerPoint ในงานต่างๆได้
 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 9. มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
 10. มีความรู้ หรือประสบการณ์งานประกันคุณภาพการศึกษา
 11. มีความรู้เรื่องสถิติและการจัดการข้อมูล
 12. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (word, excel, powerpoint)

งานประจำศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 6 อัตรา

1.หัวหน้างานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

งานและหน้าที่ที่จะมอบหมาย

 • ควบคุมกำกับ ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ติดตามงาน ประเมินผลและแก้ปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างการทำงานสัญญจ้างให้ตรงตามกฎระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญทางการเงินและบัญชี และการพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 • วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
 • ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี และการพัสดุในระดับที่ยากมาก หรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ
 • กำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
 • วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยดำเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการเงินและบัญชี และการพัสดุ  
 • ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 • Facilitator
 • ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใหม่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานพัสดุ
 • จัดทำแผนงบประมาณ อัตรากำลัง วัสดุครุภัณฑ์ของฝ่าย
 • จัดทำแผนงานประจำปี
 • ให้ข้อเสนอแนะพัฒนาเทคโนโลยี/ สร้างเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในงานด้านการศึกษา
 • Coaching
 • ตอบแบบประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาในการประเมินผลงานประจำปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุในหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการศึกษามาก่อน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
 • มีความรู้ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาจ้าง การจำแนกประเภทของพัสดุ
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การวิเคราะห์
 • การสื่อสารและประสานงาน ,การบริหารทีม
 • ซื่อสัตย์และจิตบริการ
 • ความละเอียดรอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการได้

2. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

งานและหน้าที่ที่จะมอบหมาย

 1. ตรวจเอกสารตามหมวดประเภทรายจ่ายก่อนขออนุมัติ
 2. พิมพ์บันทึกเพื่อขออนุมัติเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่าย
 3. พิมพ์เช็คสั่งจ่ายทุกประเภท
 4. จัดทำสลิปรายได้ทุกประเภทแจ้งแพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำเดือน/ปี
 5. รับชำระค่าหอพัก ค่าประกันหอพัก นศพ.ชั้นปี 4-6 และตรวจเอกสารและทำบันทึกขออนุมัติเบิก-จ่าย
 6. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ
 7. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์และบริษัทต่างๆ
 8. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับตอบแบบปรเมินตอนเองระบบคุณภาพด้านต่างๆ ของแผนก
 9. ด้านการปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาบัญชี มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Internet และใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเช่น Microsoft Office รวมถึงแอปพลิเคชั่น อื่นๆ ได้แก่ Zoom, Webex และระบบ Online ได้ดี และเหมาะสมกับตําแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถในการจัดการประชุม และจัดอบรมต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์งานด้านธุรการร่างหนังสือ รับส่งหนังสือและการสื่อสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ความรู้ด้านการเงินและบัญชี
 • ความรู้ด้านกฎกมายบัญชีและภาษีอากร
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการได้

3. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

งานและหน้าที่ที่จะมอบหมาย

 1. บันทึกรายการ บัญชีในสมุดรายวัน
 2. นำรายงาน งบทดลองกองทุนสถาบันฯ ออกรายงานงบดุล,งบรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน/ไตรมาส
 3. ตามเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และจัดเก็บ แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย,ตามวัน เดือน ปี ให้ครบถ้วนทุกรายการตามการบันทึกบัญชี และค้นหาเอกสารการใช้จ่ายย้อนหลังตามที่ต้องการ
 4. ตรวจเอกสารการเบิก-จ่ายค่าสอนของอาจารย์แพทย์แต่ละภาควิชา ก่อนเสนออนุมัติจ่ายเงิน
 5. โทรแจ้งบริษัทต่างๆ เพื่อรับเช็ค และดำเนินการจ่ายเช็ค ให้บริษัท และอาจารย์แพทย์ทุกศูนย์ฯ พร้อมตรวจสอบ และตามใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน แนบเข้าชุดที่ปะหน้าเบิกให้เรียบร้อย
 6. ตรวจสอบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน กับ Statement ของธนาคาร และติดตามเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงินพร้อมทำรายงาน งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 7. เก็บข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ อาจารย์แพทย์ เพื่อใช้ตรวจสอบกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี
 8. สอบทานความถูกต้องของยอดเงิน ที่คีร์เข้าโปรแกรม ค่าตอบแทน-ค่าสอน และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ก่อนจะทำการโอนเงินค่าสอน
 9. ทำรายงาน บัญชีครุภัณฑ์ประจำปี พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นปี เพื่อเป็นรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 2. อายุ 22-35 ปี เพศชาย/หญิง  หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
 4. มีความซื่อสัตย์ ความระเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น ในการทำงาน
 5. มีความรู้โปรแกรมบัญชี express ,   ด้านภาษีอากร (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet พื้นฐานได้

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

งานและหน้าที่ที่จะมอบหมาย

 1. ลงทะเบียนออกเลขรับ – ส่ง แยกประเภทหนังสือแต่ละงาน จัดส่ง – ติดตามหนังสือ หรือ เอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก จัดแฟ้มและงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา
 2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล
 3. สำรวจ คัดแยกเอกสารทิ้งเมื่อครบกำหนด จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ และประสานงานกับงานสารบรรณฝ่ายอื่น
 4. ร่างหนังสือโต้ตอบที่มีรูปแบบ จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารข้อมูลต่างๆ และจัดถ่ายเอกสารสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ภาระงานสอน กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
 5. สนับสนุนการสอบลงกอง การสอบ comprehensive exam. และการสอบศรว.
 6. พิมพ์ข้อสอบลงระบบคลังข้อสอบ ช่วยคุมสอบ พิมพ์แนวข้อสอบ ตรวจทานคะแนน/เกรด และจัดพิมพ์เสนอ
 7. พิมพ์ข้อสอบลงระบบคลังข้อสอบ ช่วยคุมสอบ พิมพ์แนวข้อสอบ ตรวจทานคะแนน/เกรด และข้อเสนอแนะในการคุมสอบ เป็นต้น
 8. ร่วมเป็นทีมเลขาการประชุม ประสานงาน และดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการนำเสนอ และด้านต่าง ๆ รวมถึง    จัดทำรายงานการประชุมที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการศึกษาหรือบริหารจัดการ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
 2. อายุ 22-35 ปี
 3. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ Internet และใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเช่น Microsoft Office รวมถึงแอปพลิเคชั่น อื่นๆ ได้แก่ Zoom, Webex และระบบ Online ได้ดีและเหมาะสมกับตําแหน่ง
 5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการประชุม และจัดอบรมต่าง ๆ
 6. มีประสบการณ์งานด้านธุรการร่างหนังสือ รับส่งหนังสือ
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการได้

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

งานและหน้าที่ที่จะมอบหมาย

 1. ออกเลข รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจสอบรหัส การบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลที่ใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ
 3. งานพิมพ์ คัดสำเนา จัดเก็บ และคัดแยกเอกสารทิ้งเมื่อครบกำหนด
 4. สแกนเอกสารเก็บเข้าในฐานข้อมูล
 5. ร่างหนังสือ และคำสั่งต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักสารบรรณ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 6. จัดเก็บรักษาหนังสือ/ เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหา
 7. จัดทำวาระ จดบันทึก และจัดทำรายงานประชุมอนุกรรมการและภาควิชา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษา ปวส,ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทั่วไป สาขาการตลาด
 2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ Internet และใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเช่นMicrosoft Office รวมถึงแอปพลิเคชั่น อื่นๆ ได้แก่ Zoom, Webex และระบบ Online ได้ดีและเหมาะสมกับตําแหน่ง
 4. มีความรู้ความสามารถในการจัดการประชุม และจัดอบรมต่าง ๆ
 5. มีประสบการณ์งานด้านธุรการร่างหนังสือ รับส่งหนังสือ
 6. มีทักษะด้านการพิมพ์ดีด
 7. มีทักษะการวางแผนงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร เขียนใบสมัครตามแบบฟอร์มท้ายประกาศนี้ และส่งใบสมัครทาง Email ได้ที่ sunita.k@rsu.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น ๒ เลขที่ ๒ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ  

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณสุนิตา ก้านอินทร์ โทร 093-923-5407

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/ประกาศเปิดรับสมัครบุคลากร-ศูนย์แพทยฯ-2566-คร.pdf

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย
2.จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) 
3.มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนในระดับดี (HSK ระดับ 4 ขึ้นไป)

รายละเอียดงาน
-ดูแลเอกสารและประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายใน
-ดูแลโครงการของวิทยาลัย
-รับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
-ดูแลเพจ Facebook และ Line ของวิทยาลัย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Patima.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติจีน – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5639

Update: 1 มีนาคม 2566

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใจรักในการทำงาน, รักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
 • สามารถทำงานล่วงเวลา / เข้าเวรได้ (มีค่าตอบแทนเพิ่ม)

มีประสบการณ์เกี่ยวกับสายงาน  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งช่าง สังกัด สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม  – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5640

Update: 20 กันยายน 2565

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขา
 2. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ– ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 2 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการและองค์กร
5. มีประสบการณ์ 2 ปี
6. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการด้านพยาบาล มนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบวก

รายละเอียดงาน :        
1.ดูแลงานบริการด้านสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา

2.จัดทำประวัติการเจ็บป่วย
3.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.ดูแลการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
5.จัดทำรายงานเวชสถิติ การเจ็บป่วย การใช้ยา กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ฯลฯ
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5634

Update : 14 มิถุนายน 2564

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการตลาดด้าน Digital การสื่อสาร และกิจกรรม Social Media ต่าง ๆ ทั้ง Online และ Oftine เพื่อสนับสนุนงานขายสินค้า ตามเป้าหมายของบริษัท
 2. สามารถถ่ายและตัดต่อวีดีโอได้
 3. สร้างสรรค์รูปแบบ Content สื่อสารผ่าน Digital/ Online/ E-Newsletter และเครื่องมืออื่น ๆ
 4. ดูแลแลปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคนิคต่าง ๆ
 5. ดูแลงานด้านเว็บไซต์
 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขา การตลาด, นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศน์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถนำเสนอผลงานผ่านช่องทาง Onlineได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์
 4. มีประสบการณ์งานด้านการตลาดดิจิทัล
 5. สามารถจัดทำสื่อดิจิทัลและเว็บไซต์ได้
 6. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, PremirePro หรือโปรแกรมตัดต่อ Video ได้
 7. สามารถใช้ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ sunantana.j@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5639

Update: 30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาน
 8. มีความสุภาพ เรียบร้อย บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์มีจิตสำนึกในการให้บริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติของหลักสูตร
 • หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งคณบดี หรือผู้อำนวยการหลักสูตร
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Sunantana.j@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5639

Update: 17 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆ ได้ง่าย
 5. ถ้าเคยมีประสบการณ์ทำงานในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 7 ธันวาคม 2565

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขา การตลาด, นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศน์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– สามารถนำเสนอผลงานผ่านช่องทาง Onlineได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์
– มีประสบการณ์งานด้านการตลาดดิจิทัล
– สามารถจัดทำสื่อดิจิทัลและเว็บไซต์ได้
– สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, PremirePro หรือโปรแกรมตัดต่อ Video ได้
– สามารถใช้ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการตลาดด้าน Digital เพื่อสนับสนุนงานขายสินค้า ตามเป้าหมายของบริษัท
2. วางแผนด้านการสื่อสาร และกิจกรรม Social Media ต่าง ๆ ทั้ง Online และ Offline ได้ด้วย
3. สร้างสรรค์รูปแบบ Content สื่อสารผ่าน Digital/ Online/ E-Newsletter และเครื่องมืออื่นๆ
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5639

Update: 19 กันยายน 2565

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น Microsoft office เป็นต้น
 4. มีความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและความเข้าใจในภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. มีทักษะในการทำงานด้านเอกสารและมีความสามารถในการจัดลำดับการทำงาน สามารถวางแผนและทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับคนภายใน/ภายนอกได้อย่างราบรื่น
 7. มีความรับชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

รายละเอียดงาน

 1. ลงทะเบียน รับ – ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
 2. ควบคุมการออกเลขที่หนังสือ สัญญาจ้างบุคลากร, คำสั่งแต่งตั้ง, และคำสั่งอื่น ๆ
 3. จำแนกหนังสือจากผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาแล้วให้แต่ละบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป
 4. แจ้งเวียนหนังสือ คำสั่ง ประกาศ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 5. ตั้งเรื่องการเบิกและสั่งซื้อพัสดุ – อุปกรณ์ และทำทะเบียนควบคุม การเบิก และเก็บรักษาพัสดุต่าง ๆ
 6. จดบันทึกรายงานการประชุม พร้อมสรุป เพื่อรายงานผลการประเมินประจำปีของหน่วยงาน
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบุคคล – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 28 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2.2 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้า และพิธีทางศุลกากร
  2.3 เรื่องพิธีการศุลกากร
  2.4 โลจิสติกส์อุตสาหกรรม
  2.5 การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน หรือกลยุทธ์ลดต้นทุนด้วยโลจิสติกส์แบบลีน
  2.6 การจัดการความสัมพันธ์ของผู้ขายปัจจัยการผลิต
3) มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update :11 สิงหาคม 2565

Qualifications

 • Thai nationality (Age 22 – 35)
 • Bachelors’ degree in Human Resources, Business Administration, Social Science, English, or other related field.
 • Fluent in Thai and Good communication in English (both verbal and writing)
 • Comprehensive knowledge and skill of Microsoft Office (especially in MS Word and MS Excel)
 • Ability to multi-tasking with attention to detail and time management
 • Able to work in team and individually
 • Working with service mind and able to work well under Pressure
 • New graduate are welcome

Responsibilities

 • Overseeing 300+ staff in total
 • Recruiting new staff
 • Negotiating salaries , Contracts, working conditions with staff
 • Responsible for sending out employee reports to payroll system
 • Making sure that staff get paid correctly and on time
 • Managing compensation and benefit such as OT, Social security, Provident fund etc.
 • Monitoring staff performance and attendance
 • Providing counseling on policies and procedures
 • Coordinating with other staff in responsible departments
 • Coordinating with foreign staff to be in order
 • Perform other tasks as assigned

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ warisa.k@rsu.ac.th , Chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “Apply for HR Officer, Personnel Office – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5639

Update: 28 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาเอกทางด้านชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สถาบันอุดมศึกษารับรอง
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และถ้ามีประสบการณ์สอน-คุมปฏิบัติการทางชีววิทยา หรือสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นกรณีย์พิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานวิจัย ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางชีววิทยา และมีแนวคิดต่อยอดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ นำมาใช้ได้จริง

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204

หรือส่งประวัติการทำงาน (resume) มาที่ watana@rsu.ac.th โดยระบุหัวข้อว่า

“สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำภาคชีววิทยา – ชื่อ-นามสกุล”

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ทำงาน
 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน แข็งแรง ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รักงานบริการ ทำงานเป็นทีม
 5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวก
 6. ไม่มีโรคประจำตัว/โรคติดต่อร้ายแรง

หน้าที่หลัก

 1. ดูแลพื้นที่ในส่วนของบริเวณหอพักและบริเวณรอบหอพักให้สะอาดเรียบร้อย
 2. ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดได้ทุกประเภท
 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานสำนักงาน งานบริการ
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด – เขียน ได้ดี – ดีมาก
 3. มีความรู้ในทักษะการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel
 4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ด้านการให้บริการ การประสานงานต่าง ๆ ได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร สังกัด วิทยาลัยการออกแบบ  – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา มัลติมีเดียและแอนิเมชัน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสร้างสื่อเคลื่อนไหว โมชันกราฟิก และแอนิเมชัน ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อคอนเทนต์ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
 4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe Animate, Blender ได้อย่างชำนาญ
 5. มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

 

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และถ้าสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร(ร.ด.) ปี3 หรือ ปี5 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ                 
 2. สำเร็จการศึกษาระดับตรี(ไม่จำกัดสาขาวิชา) หากมีประสบการณ์ด้านงานกิจการนักศึกษาหรืองานด้านผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ งานดูแลการเรียนวิชาทหาร(ร.ด.) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. มีใจรักด้านการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 4. สามารถใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการและงานกิจการนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถด้านการให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่นักศึกษาในการบริการและงานกิจกรรม
 6. ทำงานล่วงเวลาหรือออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบและให้บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การสมัครเรียน การตรวจเยี่ยมการฝึภาคสนามการประสานงานกรมการรักษาดินแดน และผ่อรผันการเกณฑ์ทหาร
 • รับผิดชอบชมรมฝ่ายกีฬา
 • รับผิดชอบ/สนับสนุนงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
 • ให้ความรู้และส่งเสริมนักศึกษาในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นรวมถึงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์
 • ประสานงานตำรวจมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานกิจการนักศึกษา – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5641

Update: 15 กันยายน 2565

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านการเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

– มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การดูแล การใส่ปุ๋ย การปรับปรุงดิน และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้งโรงเรือนกัญชา รวมทั้งโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะเดิม และบริเวณโดยรอบรวมเนื้อที่ ประมาณ 800 ตารางวา

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanista.k@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5635
 
Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

1.สามารถออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น นามบัตร ป้ายประกาศต่างๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล (Digital Movies)

2. สามารถออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล (Digital Movies)

3. Multimedia Designer ออกแบบสื่อเคลื่อนไหว Animation งานตัดต่อวีดีโอ งาน Effects, Motion

4. Advertising Designer ออกแบบโลโก้

5. สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ Graphic Design (Adobe Photoshop, Illustrator, ฯลฯ)

6. มีความเข้าใจเรื่อง Branding และ Social Media Marketing

7. สามารถรันคิวงานอีเว้นท์ (Event) ต่าง ๆ ได้ รวมถึงการจัดงานออร์กาไนเซอร์

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่  hr.rsu@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-997-2200 ต่อ 6299

Update : 9 กุมภาพันธ์ 2565

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4.ถ้ามีบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5637

Update : 2 กรกฎาคม 2564

มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ทางด้านภาพยนตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์

2. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
– TOEFL ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน (Paper-Based) หรือ 170 คะแนน (Computer-Based) หรือ 60 คะแนน (Internet-based)
หรือ
– IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
หรือ
– คะแนนวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอื่นๆที่เทียบเท่า

3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านภาพยนตร์ หรือเกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 28 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขานิติศาสตร์
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. หากมีประสบการณ์การทำงานทางสายงานด้านกฎหมาย และตั๋วทนาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถประสานงานกับองค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : sumontha@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งนิติกร สังกัด สำนักงานนิติการ – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

โทรศัพท์ : 02-791-5632, 02-791-5639

ปิดรับสมัคร 6 กันยายน 2564