ร่วมงานกับ ม.รังสิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

 1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเคมีในระดับดี
  • สามารถเตรียมสารเคมีต่าง ๆ ระดับพื้นฐานได้ถูกต้อง
  • มีความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการพูด-สื่อสารระดับดี / อ่าน-เขียนระดับพอใช้
 3. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้กับเพื่อนร่วมงานและนักศึกษาได้อย่างเข้าใจ
 4. สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ พื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีได้
 5. ทำสื่อการสอนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า สมัครงาน ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาเคมี) สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5636

Update :  21 มิถุนายน 2567

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย หรือ หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (อายุไม่เกิน 50 ปี)
 2. งานประสานงานกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน การผ่อนชำระ การลาพักการเรียน เป็นต้น
 3. งานรับสมัครนักศึกษาระดับบัฒฑิตศึกษา
 4. งานดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ในประเด็นที่ผู้บริหารมอบหมาย
 5. งานประสานงานการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. งานทุนสนับสนุนงานวิจัย-ศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Supphaset.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า สมัครงาน เจ้าหน้าที่ สังกิด บัณวิทยาลัย – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5639

Update :  21 มิถุนายน 2567

 1. อาจารย์ประจำสาขา อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
 2. อาจารย์ประจำสาขา อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือกำลังการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขานิติวิทยาศาสตร์/สาขาการบริหารงานยุติธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. หากมีประสบการณ์การสอน การทำวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ หรืองานในลักษณะอื่น ที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์/การบริหารงานยุติธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “อาจารย์ประจำ สาขาที่สมัคร– ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 21 มิถุนายน 2567

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทยหรือจีน
 2. สามารถสอนและสื่อสารภาษาจีนได้
 3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาไกล้เคียง
 4. มีความรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการบัญชี และด้านการเงิน
 5. มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพการเป็นอาจารย์
 6. มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
 7. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือเคยทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Supphaset.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า สมัครงาน อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สังกัด วิทยาลัยนานาชาติจีน – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5639

Update :  17 มิถุนายน 2567

คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
2. มีผลงานทางวิชาการ/วิจัย และหรือความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถพูด อ่าน เขี่ยน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : thitiporn.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า สมัครงาน อาจารย์ประจำ สังกัด คณะเทคโนโลยีอาหาร – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5635

Update :  5 มิถุนายน 2567

         ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานธุรการทั่วไป จำนวน  2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่สมัคร  : รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4 – 30 มิถุนายน 2567 ในวัน และเวลาราชการ โดยผู้สมัคร ติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัคร  มาที่  : วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 4 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล :  rsu.medicine65@gmail.com  โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์” โทรศัพท์ : 02-354-4725 

คลิกดูรายละเอียดงานเพิ่มเติม

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศรับสมัครงาน-ว.แพทย์-2567.pdf

Update :  5 มิถุนายน 2567

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 25- 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานสำนักงาน หรือการประสานงานระหว่างองค์กร อย่างน้อย 2 ปี
 3. มีความรู้และทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษและจีน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 4. มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม MS Word ,Excel และ Google Suite
 5. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ด้านบริการ การประสานงานได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : apinya.a@rsu.ac.th หรือ Chadarat.b @rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยการออกแบบ – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5634

Update :  29 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสื่อสารการแสดง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคประกอบการแสดง เช่น งานแสง เสียง ฉาก
 3. มีความสามารถในการสอน หรือถ่ายทอดความรู้และแนะนำการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคประกอบการแสดง
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : apinya.a@rsu.ac.th 
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง สังกัด วิทยาลัยการออกแบบ – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5634

Update :  29 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติ 

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์เกม,มัลติมีเดีย, ดิจิทัลอาร์ต, เทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น Maya, Unity, Unreal, Blender, OBS ขั้นพื้นฐาน
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ กล้อง,ไฟ
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์และอีสปอร์ต
 6. มีทักษะการแก้ไขปัญหาและการคิดวิเคราะห์
 7. มีทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : apinya.a@rsu.ac.th 
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเกมและอีสปอร์ต สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5634

Update :  29 พฤษภาคม 2567

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
 3. สามารถทำงานได้ทั้งด้านวิชาการและด้านธุรการ
 4. ทำงานเสาร์ – อาทิตย์ได้
 5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ในระดับดี
 6. มีทักษะในการใช้ Social Media ได้ดี
 7. มีทักษะการประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสารของโครงการได้
 8. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 9. มีความเข้าใจเรื่องการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ, แหล่งตีพิมพ์บทความวิชาการและการเขียนวิทยานิพนธ์

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 17 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย / สัญชาติจีน
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) / สัญชาติจีนการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนในระดับดี (HSK ระดับ 5 ขึ้นไป) / สำหรับคนจีน มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในระดับดี

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ตรวจสอบเอกสารการโอนเงินค่าเทอมของนักศึกษาจีนและส่งตรวจสอบกับการเงิน
2) เป็นคนกลางระหว่างนัดสอบภาษาอังกฤษของอ.ภาษาอังกฤษและนักศึกษาจีน
3) ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารนักศึกษาจีนแล้วนำส่งลงทะเบียน
4) เก็บรวบรวมใบเสร็จลงทะเบียนของนศจีนส่งให้ทางไชน่าออฟฟิส เพื่อให้นศไปขอวีซ่า
5) ตรวจสอบเอกสารเทียบโอน
6) เป็นล่ามระหว่างหน่วยงานภายในและนักศึกษาจีนเมื่อมีปัญหาเช่น ทุจริตสอบ แจ้งความ เป็นต้น

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Supphaset.k@rsu.ac.th โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

Update: 25 เมษายน 2567 

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาชีวเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับปริญญาโท/เอก
 3. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและกระตือรือร้นในการทำงาน
 5. สามารถสื่อสาร/สอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/800, IELTS/5, TOEFL /550

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิตหรือ หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanet.s@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำ หมวดวิชาชีวเคมี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-997-2200, 02-791-6000 ต่อ 4877 

Update: 5 เมษายน 2567

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียน)
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี
4. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Supphaset.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานนานาชาติ– ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

หรือคลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/รายละเอียดภาระงานเพิ่มเติม.pdf

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5639

Update: 29 มีนาคม 2567

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) หรือ ปริญญาโท (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
 2. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ถ้ามี)
 3. เพศ ชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Supphaset.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง ทนายความ สังกัด สำนักงานนิติการ– ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5639

Update: 11 มีนาคม 2567

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการแพทย์แผนไทย
 2. มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยครบทั้ง 4 ใบ ประกอบด้วย ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย หรือมีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 3. มีงานวิจัยในรอบ 5 ปี อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน (ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน)
 4. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
 5. มีใบครูการแพทย์แผนไทยหรือมีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thitiporn.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5635

Update: 27 กุมภาพันธ์ 2567

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท
 2. สาขาเทคโนโลยีเกษตร โรคพืช ปฐพีวิทยา
 3. สาขาพืชไร่ พืชสวน
 4. ปรับปรุงพันธุ์พืช
 5. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
 6. IOT GIS Remote sensing วิศวกรรมเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. มีประสบการณ์ในการทำวิจัย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thitiporn.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ สังกัด คณะนวัตกรรมเกษตร – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5635

Update: 20 กุมภาพันธ์ 2567

 ด้านการศึกษา :  ปริญญาโท หรือ เอก

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสื่อสารการตลาด หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และระดับปริญญาโท หรือ เอก สาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • ได้รับคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 • TOEFL ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน (paper-based) หรือ 170 (computer – Based) หรือ 60 คะแนน (internet – based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือคะแนนวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือการสอบในลักษณะอื่นที่มีคะแนนเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น

 ด้านประสบการณ์การทำงาน 

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานสื่อสารการตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด  อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ apinya.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 13 กุมภาพันธ์ 2567

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความสามารถในการติดตั้ง/ซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้
 4. มีใจรักงานบริการ ทุ่มเทและเสียสละ
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Sunantana.J@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5639

Update :  20 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ

ด้านการศึกษา

 1. ปริญญาโท หรือ เอก
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการโฆษณา การตลาดดิจิทัล หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและระดับปริญญาโท หรือ เอก สาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์หรือเทียบเท่า
 3. ได้รับคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 • TOEFL ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน (paper-based) หรือ 170 (computer – Based) หรือ 60 คะแนน (internet – based) หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือคะแนนวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือการสอบในลักษณะอื่นที่มีคะแนนเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น

ด้านประสบการณ์การทำงาน

 1. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานโฆษณา หรือ สายงานการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Apinya.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 20 ธันวาคม 2566

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (จำนวน 2 อัตรา)

 1. สัญชาติไทย เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Enigneer) 
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 4. มีผลงานทางวิชาการ หรือ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาควิศวกรรมไฟฟ้า (จำนวน 2 อัตรา)

 1. สัญชาติไทย เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 4. มีผลงานทางวิชาการ หรือ ด้านนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 9 ตุลาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร     

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ขับรถตู้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ขับรถในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างน้อย 2 ปี
 5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 7. ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิตหรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 2 ตุลาคม 2566

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาปรสิตวิทยา หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านปรสิตวิทยา
 2. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 3. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน
 5. สามารถสื่อสาร/สอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50
 6. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 75 และในระดับปริญญาโท/ เอก 3.50

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานสามารถ download เอกสารใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – สำนักงานบุคคล (rsu.ac.th) พร้อมแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว และสำเนาหลักฐานการสมัคร อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • สำเนาใบสำเร็จการศึกษา

            ส่งมาทางอีเมล์ pumpath.p@rsu.ac.th ภายในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำเอกสารทั้งหมดนี้มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1492 หรือ 1451

Update: 24 สิงหาคม 2566

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก โดยจบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และจบปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในสาขาจุลชีววิทยา/ จุลชีววิทยาการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาคลินิก
 2. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 3. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน
 5. สามารถสื่อสาร/สอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50
 6. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 75 และในระดับปริญญาโท/ เอก ไม่ต่ำกว่า 3.50
 7. หากเคยปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาคลินิกจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานสามารถ download เอกสารใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – สำนักงานบุคคล (rsu.ac.th) พร้อมแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว และสำเนาหลักฐานการสมัคร อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • สำเนาใบสำเร็จการศึกษา

            ส่งมาทางอีเมล์ pumpath.p@rsu.ac.th ภายในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำเอกสารทั้งหมดนี้มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1492 หรือ 1451

Update: 24 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอก เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน / สาขาวิชาการขนส่งทางอากาศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นวิทยากรพิเศษ
 2. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 ผลงาน (อายุผลงานไม่เกิน 5 ปี)
 3. มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 6. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนด

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาการบิน– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 15 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 35-50 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะและการออกแบบ และการบูรณาการ
 3. มีประสบการณ์ทำงานวิชาชีพ หรือสอนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. มีความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ ดี-ดีมาก
 5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำวิทยาลัยการออกแบบ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5633

Update: 15 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 30-45 ปี
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี
ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิตหรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-791-5640

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา หรือ สาขาวิชาพลศึกษา หรือ สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีผลงานทางวิชาที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ หรือ ผลงานทางวิชาที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 รายการ ในช่วงระยะ ปี พ.ศ.2561- 2565
 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงาน และคนอื่น ๆ ได้ง่าย
 5. ถ้าเคยมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนกีฬากอล์ฟ หรือเป็นนักกีฬา หรือ เคยผ่านการอบรมผู้สอนกีฬากอล์ฟ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากีฬากอล์ฟ– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 29 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
2) มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
3) การสร้างสื่อการสอน มีทักษะทางด้านดิจิทัล และสื่อใหม่ ๆ
4) มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
5) ประสบการณ์ทำงานด้านการจลาด หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
6) มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติดี ทุ่มเท เสียสละ และกระตือรือร้นในการทำงาน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5637

Update : 3 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวรรณคดีจีน การสอนภาษาจีน จีนศึกษา ภาษาจีนหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาผลการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. ประวัติส่วนตัวฉบับภาษาไทยและภาษาจีน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอน/การทำงาน/การอบรม
5. สำเนาผลสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และสำเนาผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6. สำเนาผลงานทางวิชาการ เช่น บคัดย่อของบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย หรือสำเนาเล่มงานวิจัย

ส่งเอกสารการสมัครมาที่
หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”
หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์มาที่อีเมล
natchaporn.d@rsu.ac.th หรือ Sunantana.j@rsu.ac.th

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา Finance and Investment
 2. มีความรู้ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์
 3. สามารถสอนวิชาด้านการเงินได้หลากหลายวิชา
 4. มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
 5. มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
 6. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือเคยทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

1. อาจารย์กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอกในสาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน
 3. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 75 ในระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับปริญญาโท/เอก
 4. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. สามารถสื่อสาร/สอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50

2. อาจารย์กลุ่มวิชาเคมีคลินิก

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาชีวเคมี พิษวิทยา เคมีคลินิกหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านเคมีคลินิก
 3. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 75 ในระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับปริญญาโท/เอก
 4. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. สามารถสื่อสาร/สอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : pumpath.p@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-997-2200 ต่อ 1492 หรือ 1451

Update : 21 มีนาคม 2566

Quantifications

-Ph.D. degree in Microbiology (Preferably Medical Microbiology)

-B.Sc. (Preferably Health Science or releated fields)

-Proficient in spoken and written English

-Experience in teaching medical education or related fields

If interested, please submit your CV to Asst. Prof. Dr. Pattra Suntornthiticharoen (Head of  Microbiology Unit)

Email : pattra.s@rsu.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับโท/เอก หรือโทควบเอก ทางการพยาบาล โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังนี้
     1) การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
     2) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

3. หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     – มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
     – มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

4. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ สามารถนิเทศงานบนหอผู้ป่วยได้
5. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
6. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 16 มีนาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาปริญญาเอกหรือปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ การเงินและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ ความเชียวชาญ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้าน Fintech หรือด้านคุณวุฒิ CISA, CFA, CFP
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS /4, TOEFL IBT /45, TOEFL PBT /460, CU-TEP/50
 4. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ Chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาสารสนเทศการลงทุน  – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 13 มีนาคม 2566

A QUALIFIED CANDIDATE MUST HAVE THE FOLLOWING
SKILLS/ABILITIES:
1. SPEAK ENGLISH AND OTHER LANGUAGES ACCEPTABLE

2. HAVE A DOCTORATE DEGREE IN BUSINESS (MARKETING OR FINANCE FIELD), DIGITAL
BUSINESS, BUSINESS COMPUTING, OR A RELATED FIELD IN INTERNATIONAL BUSINESS

3. HAVE BEEN NECESSARY EXTENSION OF RESEARCH AND ABLE TO EFFECTIVELY USE
ENGAGING CONTENT EFFECTIVELY, PURPOSEFUL RESEARCHING AND DOING ACADEMIC
POSITION TO DEVELOP OF THE TEACHING PROFESSION

4. HAVE TEACHING EXPERIENCE THAT CAN MOTIVATE AND ENABLE THE STUDENTS TO
LEARN AND ACQUIRE ESSENTIAL SKILLS FOR ADVANCED STUDY

5. ABLE TO EFFECTIVELY USE ENGAGING CONTENT, PURPOSEFUL LEARNING
ACTIVITIES, AND INFORMATIVE ASSESSMENT TO DEVELOP LEARNERS

6. MOTIVATE TO PROPOSE AND IMPLEMENT VARIOUS ACADEMIC PROJECTS FOR THE
UNIVERSITY AND WORK WELL WITH STAFF AND TEACHERS

7. OPEN-MINDED AND EXPERIENCED WORKING IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT

If interested in applying for this position, send all aforementioned documents to the following email addressed to Sunantana.j@rsu.ac.th

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. มีความรู้ด้าน DATA ANALYTIC
 3. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรอบรู้ด้านธุรกิจดิจิทัล และการใช้สื่อออนไลน์
 5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการ
 6. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานการตลาดและตลาดดิจิทัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก สังกัด คณะบริหารธุรกิจ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 27 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 1-3 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมในภาษา C#.net หรือ PHP และมีความรู้พื้นฐาน Java Script, HTML, CSS
 4. มีความรู้ความสามารถในภาษา SQL เป็นอย่างดี และการใช้งาน MySQL, MS SQL, Oracle อย่างใดอย่างหนึ่ง
 5. สามารถทำงานเป็นทีม และรับความกดดันได้
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจให้การบริการ สามารถติดต่อกับหน่วยงานอื่น หรือ ผู้ใช้งานระบบได้
 7. มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ลำดับความสำคัญของปัญหาได้ดี
 8. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้งาน หรือเคยใช้งาน Node JS, Vue JS, React, Angular อย่างใดอย่างหนึ่ง
– สามารถใช้งาน Framework ต่าง ๆ เช่น CSS Framework (Bootstrap), PHP Framwork (Codeigniter, Laravel เป็นต้น)
– มีความรู้ในเรื่อง Frontend Design, UX/UI
– มีความรู้ในเรื่องการสร้าง หรือเรียกใช้งาน API
– มีความรู้ในการใช้เครื่องมือทำ Data Report
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำหรับพัฒนาระบบ (Visual Studio, Oralcle)
– มีความรู้ในการตั้งค่า Web Server (IIS, Apache, Nginx)
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ERP
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5632, 5634, 5639

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปสาขาวิชาภาษาเกาหลี, เกาหลีศึกษา, การสอนภาษาเกาหลี อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. มีผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK 5 ขึ้นไป
 3. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการ
 4. ประสบการณ์การสอนในรายวิชาภาษาเกาหลี ในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 5. ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1 ชิ้นในรอบ5ปี (E.2562-2566/B.C.2019-2023)โดยผลทางวิชาการนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อสสำเร็จการศึกษา
 6. ประสบการณ์การติดต่อสื่อสารภาษาเกาหลีกับหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 7. มีตำแหน่งวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 8. มีความเป็นครูมีทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) และสามารถทำงานเป็นทีม

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล :  Sunantana.j@rsu.ac.th โดยระบุหัวข้อ“สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาเกาหลี–ชื่อและ นามสกุล ผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5639

Update : 16 ธันวาคม 2565

คุณสมบัติทั่วไป (General qualification)

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 2. ไม่จำกัดสัญชาติ แต่ต้องมีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 3. ผู้ที่สำเร็จหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (D.) จากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย (ทำวิทยานิพนธ์) จากสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวง อว. รับรอง
 4. ผู้ที่สำเร็จหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (D.) จากภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรการเรียนการสอน
 5. รักการสอน สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 6. เป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด
 7. พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที
 8. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีน้ำใจ และ มีจิตสาธารณะ
 9. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 10. สามารถร่วมดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (D.) ทางด้านสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ปัญญาประดิษฐ์, วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นผู้มีความรู้เฉพาะทางด้าน Data Analytics, Artificial Intelligence and Data Engineering
 3. มีความเชี่ยวชาญหลากหลายภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น C, Java และ Python
 4. มีประสบการณ์สอน และ/หรือ การบรรยายวิชาการ และ/หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการในระดับสากล
 5. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและมีผลงานวิจัยในฐานข้อมูลมาตราฐาน เป็นอย่างน้อย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ sunantana.j@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 25 มกราคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย โดยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน
 2. มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
 3. ไม่จำกัดอายุ/เพศ
 4. อัธยาศัยดี มีน้ำใจ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 5. รักการสอน สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 6. พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 และขอใบสมัครได้ที่ Line id : gegee555

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th, thanista.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5635

Update: 18 มกราคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา มัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสร้างโมเดลสามมิติและแอนิเมชัน
3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการทำงานกราฟฟิก สำหรับงานเกมการผลิตเกม
4. สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Maya, Zbrush, Photoshop ได้อย่างชำนาญ
5. สามารถใช้ Unreal Engine หรือ Unity
6. มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update: 7 ธันวาคม 2565

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Network เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Server, Linux
 4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Security Firewall
 5. สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถใช้งาน Computer, Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่

 1. ดูแลระบบโครงข่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
 2. ออกแบบ ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่อเครือข่าย
 3. ดูแลระบบ Wireless LAN
 4. ดูแลระบบ Sever ให้บริการ Internet
 5. ดูแลรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย
 6. ดูแลระบบ Internet Account
 7. ดูแลระบบเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
 8. ดูแลและให้คำปรึกษาแก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโครงข่าย – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

Update : 11 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชามัลติมีเดีย และระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือเทียบเท่า
 2. ได้คะแนนทดสอบควมสามารถทางภาษาอังกฤษ(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEFL-PBT/460, TOEFL-CBT/170, TOEFL-IBT/60, IELTS/4.5 หรือคะแนนสอบอื่น ๆ ที่มีคะแนนเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านมัลติมีเดียหรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขามัลติมีเดีย – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50
3. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

คุณสมบัติ มีดังนี้

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้และเข้าใจ Web Technology ได้ดี
4. สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ได้
5. มีความสามารถในการออกแบบ และตกแต่งภาพ
6. มีความรู้ด้านงาน IT Support

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 2. เก็บภาพในกิจกรรมที่วิทยาลัยเป็นผู้จัด และอัพโหลดลงเว็บไซต์
 3. ดูแลห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้เสมอทั้งฮาร์ดแวร์ และซฟต์แวร์
 4. เป็นผู้ให้บริการงานด้านซอฟแวร์กับบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย
 5. งานสนับสนุนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง


ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : khuanchanok.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบุคคล 02-791-5634

Update : 12 กรกฎาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร :     

1) เพศชาย/หญิง
2) อายุ 20-45 ปี หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
4) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได
5) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิญาณดี
6) มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นของเวลาที่เข้าทำงาน (ทำงานเป็นกะ)
7) ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ krittapakhin.m@rsu.ac.th 
โทรศัพท์ : 02-791-5640

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท มีทักษะในการสื่อสารพูดภาษาอังกฤษได้
 2. มีความชอบในการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ตระหนักและเห็นคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  Ms Word , Ms Excel และ Ms Power Point และโปรแกรมด้านมัลติมิเดีย และระบบสารสนเทศ
 4. มีทักษะในการประสานงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมที่จะทำงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม 
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 6. สามารถปรับตัวยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์และปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบ
 7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้  

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สังกัด สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 18 ตุลาคม 2566

คุณสมบัติ

 1. ระดับการศึกษาปริญญาตรี
  สามารถใช้โปรแกรม MS-Word, MS-Excel
 2. สามารถทำงานวันธรรมดาในช่วงเย็นได้ และวันอาทิตย์ (หยุดชดเชยวันอื่น)
 3. สามารถใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 4. ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจรักงานบริการ กระตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที่
 6. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความรอบคอบในการทำงาน

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ– ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 9 ตุลาคม 2566

Qualifications

 • Thai nationality (Age 22 – 35)
 • Bachelors’ degree in Human Resources, Business Administration, Social Science, English, or other related field.
 • Fluent in Thai and Good communication in English (both verbal and writing)
 • Comprehensive knowledge and skill of Microsoft Office (especially in MS Word and MS Excel)
 • Ability to multi-tasking with attention to detail and time management
 • Able to work in team and individually
 • Working with service mind and able to work well under Pressure
 • New graduate are welcome

Responsibilities

 • Overseeing 300+ staff in total
 • Recruiting new staff
 • Negotiating salaries , Contracts, working conditions with staff
 • Responsible for sending out employee reports to payroll system
 • Making sure that staff get paid correctly and on time
 • Managing compensation and benefit such as OT, Social security, Provident fund etc.
 • Monitoring staff performance and attendance
 • Providing counseling on policies and procedures
 • Coordinating with other staff in responsible departments
 • Coordinating with foreign staff to be in order
 • Perform other tasks as assigned

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ warisa.k@rsu.ac.th , Chanathip.a@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “Apply for HR Officer, Personnel Office – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5639

Update: 10 มกราคม 2567

1. เพศชาย/หญิง

2. หากผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ achicha.o@rsu.ac.th

โทรศัพท์ : 02-791-5632

Update : 14 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. มีความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ เช่น ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแก้วต่าง ๆ อย่างถูกวิธี ฯลฯ
 3. หากมีความรู้พื้นฐานหรือมีประสบการณ์ด้านสมุนไพร สารเคมี การใช้เครื่องมือในการทำยา และวิธีสกัดสาระสำคัญจากธรรมชาติ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์
 5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 7. รักงานบริการ และมีความใฝ่รู้ตลอดเวลา

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thitiporn.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (แพทย์แผนตะวันออก)– ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5635

Update: 12 มีนาคม 2567

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 จบปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การเมือง

1.2 ผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50

1.3 ถ้าจบสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จะต้องสามารถสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองได้

1.4 ถ้ามีประสบการณ์การสอน การทำงานวิจัยและการตีพิมพ์บทความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ , จบปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การเมือง หรือที่เกี่ยวข้อง

2.1) จบปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การเมือง หรือที่เกี่ยวข้อง

2.2) มีวิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้สอนหรือทำวิจัย

2.3) มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม Data science และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

2.4) ถ้าจบสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จะต้องสามารถสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองได้

2.5) ถ้ามีประสบการณ์การสอน การทำงานวิจับ และการตีพิมพ์บทความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 03 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติรับสมัครงาน

1.มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการทางเคมี

2.มีประสบการทำงานในระบบ ISO/IEC 17025

3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์

6.เพศชายหรือหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

7.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

8.มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

9.มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ thanvalai.ka@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์มาตราฐานฮาลาล  – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5636

Update: 23 ธันวาคม 2565

 

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
2. มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และหากสามารถทำเว็บไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งสำนักงานมาตรฐานวิชาการ – ชื่อนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update : 4 มกราคม 2567

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านเกฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และ/หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 4. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ/หรือในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25
 5. สามารถสื่อสาร/สอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Microsoft office (Word, Excel) อยู่ในระดับดี
 7. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยัน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และอดทนในการทำงาน
 8. ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการประกันคุณภาพ ISO151189:2022 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347
ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
2. สมัครทาง Onlineโดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งครูปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์
ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร” โดยส่งสำเนาหลักฐานประกอบเป็นไฟล์ Pdf ดังนี้
1. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี) และสแกนรูปถ่ายหน้าตรง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาใบสำเร็จการศึกษา

ส่งทางอีเมล์ aunchalee.t@rsu.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ และจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2567
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1437, 1451,1492 หรือ 065-5546191

Update: 20 กุมภาพันธ์ 2567

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น Microsoft office และ Canva เป็นต้น
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม สามารถประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกได้ และพร้อมออกไปทำกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ที่ต่างจังหวัด
 4. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ มีวินัยและรักงานบริการ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
 2. ประสานกิจการนักศึกษา/โครงการต่างๆ ภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 3. งานด้านเอกสารประกอบการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : apinya.a@rsu.ac.th 
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5634

Update :  30 มกราคม 2567

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
 4. มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพพยาบาล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 7. มีบุคลิกภาพดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update :  20 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขา การตลาด, นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศน์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– สามารถนำเสนอผลงานผ่านช่องทาง Onlineได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์
– มีประสบการณ์งานด้านการตลาดดิจิทัล
– สามารถจัดทำสื่อดิจิทัลและเว็บไซต์ได้
– สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, PremirePro หรือโปรแกรมตัดต่อ Video ได้
– สามารถใช้ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการตลาดด้าน Digital เพื่อสนับสนุนงานขายสินค้า ตามเป้าหมายของบริษัท
2. วางแผนด้านการสื่อสาร และกิจกรรม Social Media ต่าง ๆ ทั้ง Online และ Offline ได้ด้วย
3. สร้างสรรค์รูปแบบ Content สื่อสารผ่าน Digital/ Online/ E-Newsletter และเครื่องมืออื่นๆ
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ warisa.k@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5639

Update: 19 กันยายน 2565

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการเงิน ,บัญชี ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
 4. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
 5. มีความรับผิดชอบ ใจรักการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ และอดทน
 6. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ภาระหน้าที่

 1. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
 2. ตรวจสอบการชำระเงินของนักศึกษาในระบบการเงิน
 3. ดูแลกระแสเงินสด และตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชี
 4. ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ด้านการใช้งานระบบการเงินจากผู้ปกครองและนักศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ และทางโทรศัพท์
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : Angsana.t@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5641

Update :  4 มกราคม 2567

คุณสมบัติ

 1. ดูแลกิจกรรมทางการตลาด Plearn Point , ลานพยอม , ตลาดน้ำลานวัฒนธรรม , ตลาดงานรับปริญญา
 2. สามารถอธิบายรายละเอียด ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับพื้นที่และเงื่อนไขการเช่าพื้นที่ได้
 3. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น ออแกไนเซอร์ สถานที่จัดงาน สนับสนุน การทำงานของทีมงาน การนัดหมายเพื่อการประชุม การให้ข้อมูลโครงการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก และการดูแลการจัดกิจกรรม
 4. การหาผู้เช่ารายใหม่ที่มีศักยภาพอยู่ในกระแสนิยมและตรงกับกลุ่มลูกค้าในมหาวิทยาลัย
 5. ควบคุมงานขายให้เป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการพื้นที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5637

Update: 20 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสื่อสารการแสดง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคประกอบการแสดง เช่น งานแสง เสียง ฉาก
 3. มีความสามารถในการสอน หรือถ่ายทอดความรู้และแนะนำการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคประกอบการแสดง
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : apinya.a@rsu.ac.th 
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ – ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5634

Update :  15 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน
 4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีความอดทน
 5. มีความร่วมมือในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ
 6. สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระหน้าที่

 1. ดูแลอัปเดตข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์ และเพจ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 2. ช่วยประสารงานการจัดการเรียนการสอน การสอบ และดูแลความพร้อมภายในห้องเรียน
 3. ดูแลพัสดุและอุปกรณ์สำนักงานฯ
 4. ประสานงานการเตรียมข้อมูลในการจัดทำคู่มือการศึกษา และแผ่นพับประชาสัมพันธ์
 5. อัปเดตข้อมูล มคอ. 3-4 และ มคอ. 7 ขึ้นระบบ
 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมล : hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์)– ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3544725

Update :  19 มกราคม 2567