เกี่ยวกับสำนักงานบุคคล

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานบุคคลจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้ชื่อว่า “แผนกงานบริหารงานบุคคล” สังกัดสำนักงานสำนักงานบริหารทั่วไป มีการโอนบุคลากรส่วนหนึ่งมาจากโรงพยาบาลพญาไท โดยสำนักงานอยู่ที่ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานบุคคล” มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานหลายครั้ง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ห้อง 204 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานบุคคลและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สำนักงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายบริหารบุคคล และ 2) ฝ่ายพัฒนาบุคคล
1) ฝ่ายบริหารบุคคล ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายอัตรากำลัง ฝ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และ 3 งาน คือ งานธุรการและสารบรรณ งานทุนการศึกษา และ งานระบบข้อมูลและสารสนเทศนอกจากงานที่รับผิดชอบแล้ว สำนักงานบุคคลยังมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2) ฝ่ายพัฒนาบุคคล ประกอบด้วย 6 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานหลักสูตรและฝึกอบรม งานระบบฐานข้อมูล งานประกันคุณภาพ และงานโฮมเพจ

วัตถุประสงค์

1. เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นธรรม

2. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร ผู้บริหารและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย


3. บริหารจัดการการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะตรงกับความต้องการ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด


4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถและเป็นไปตามเป้าหมาย


5. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับความเป็นธรรมและการดูแลคุ้มครองที่ดี มีความสุขและมั่นคงในอาชีพ


6. ประสานนโยบายต่างๆ จากส่วนกลางไปในระดับคณะ/หน่วยงานต่างๆ


7. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรและระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร


8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ได้พัฒนาศักยภาพของตนโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี การสื่อสาร และการวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น


9. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


10. เพื่่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะและหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย


11. เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน

ปรัชญา “ทรัพยากรมนุษย์ คือกลไกสำคัญที่สุดขององค์กร”
ปณิธาน “มหาวิทยาลัยยืนหยัดยั่งยืน ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
วิสัยทัศน์ “บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ มุ่งปฏิบัติงานสู่เป้าหมายเดียวกัน ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตและใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข”
พันธกิจ สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้มาและธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน