เกี่ยวกับสำนักงานบุคคล

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานบุคคลจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้ชื่อว่า “แผนกงานบริหารงานบุคคล” สังกัดสำนักงานสำนักงานบริหารทั่วไป มีการโอนบุคลากรส่วนหนึ่งมาจากโรงพยาบาลพญาไท โดยสำนักงานอยู่ที่ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานบุคคล” มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานหลายครั้ง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ห้อง 204 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานบุคคลและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สำนักงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลคือ ฝ่ายอัตรากำลัง ฝ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และ 3 งาน คือ งานธุรการและสารบรรณ งานทุนการศึกษา และ งานระบบข้อมูลและสารสนเทศนอกจากงานที่รับผิดชอบแล้ว สำนักงานบุคคลยังมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 

วัตถุประสงค์

1. เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นธรรม

2. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร ผู้บริหารและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย รวมถึงติดตามผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


3. บริหารจัดการการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะตรงกับความต้องการ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด


4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถและเป็นไปตามเป้าหมาย


5. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับความเป็นธรรมและการดูแลคุ้มครองที่ดี มีความสุขและมั่นคงในอาชีพ


6. ประสานนโยบายต่างๆ จากส่วนกลางไปในระดับวิทยาลัย คณะและหน่วยงานต่างๆ


7. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน

ปรัชญา  “ยึดมั่นตามหลักการ บริหารด้วยความถูกต้องโปร่งใส ใส่ใจสภาพแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”
ปณิธาน  “พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรขับเคลื่อนแบบองค์รวม อย่างมีประสิทธิภาพ”
วิสัยทัศน์  “มีระบบบริหารและการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและได้มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณธรรม สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
3. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการอย่างต่อเนื่อง