โครงสร้างการบริหาร

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
อธิการบดี
ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
รองอธิการบดี
ฝ่ายการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
นายกสิณ จันทร์เรือง
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและพัฒนา
ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นางสาวศศวรรณ รื่นเริง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา
หน้าถัดไป